اتو کلیک؛ خدمتی جدید و سریع برای ایرانخودروسواران

Shargh - - اقتصاد -

اســتفاده از خدمات نویــن یکی از راههای جذب مشــتریان جدید و حفظ قدیمیها است و ایرانخودرو با معرفی خدمت جدید خود سعی کرده است قدمی محکم در این راستا بردارد.

بهتازگی شــرکت ایرانخودرو و ایساکو خدمتی جدید را به مشتریان خود عرضه کردهاند که نامش «اتو کلیک» است.

اتــو کلیک یا همان موتورســوارانی کــه بدون نیاز بــه مراجعه به نمایندگیهــا، به آدرس مدنظر شــما مراجعه کــرده و خدماتی مانند تعویض روغن، تعویض فیلتر و تنظیم باد لاستیکها را انجام میدهند.

بــرای اینکه بــا نــوع کار این بخــش از خدمــات پــس از فروش ایرانخودرو آشــنا شــویم، تصمیم گرفتیم تا در یکی از درخواستهای اتوکلیکی حضور مستقیم داشته و اتفاقات این مراجعه و خدمترسانی را از نزدیک مشاهده کنیم.

از یکی از دوستان که خودروی ایرانخودرویی داشت، خواستیم تا به جای مراجعه به نمایندگی ایرانخودرو، از طریق اپلیکیشن، درخواست اتو کلیک کند.

این اتفاق افتاد و دوســت ما که دارنده ال90 ایرانخودرویی است، با اپلیکیشــن ایســاکو یک وقت از نوع اتو کلیک گرفت و قرار شد تا موتور خدمترسان ایساکو به محل اعزام شود. قرار برای روز سهشنبه ساعت 12 ظهر بود. ساعت 12:15 موتور اتو کلیک به آدرس اعلامشده رسید. یک جوان 26ســاله به نام سعید شــقاقی از نمایندگی 1116 ایرانخودرو برای اتو کلیک یا سرویس سریع در محل اعزام شده بود.

به گفته این جوان موتورســوار که تحصیلات فوقدیپلم مکانیک نیز داشــت، کل زمان صرفشــده برای تعویض روغن و سایر وسیلهها 25 دقیقه خواهد بود.

سعید قشقایی با روشنکردن خودرو کار خود را آغاز کرد. خودرو باید گرم میشــد تا روغن جریان پیدا کند. در این مدت همه وسایل مورد نیاز برای ساکشــن روغن قدیمی آماده و روغن جدیــد و فیلترها که همگی به صورت آکبند در موتور وجود داشتند، نیز به گوشه پارکینگ گذاشته شد تا بعد از ساکشن کامل روغن، به سرعت تعویضهای مدنظر انجام شود.

از قشقایی پرســیدیم که آیا با استفاده از ساکشــن، تمام روغنهای قدیمــی خارج میشــوند؟ که در جواب ما گفت: این وســیلهای که در اختیار اتو کلیک ایرانخودرو گذاشــته شده اســت، توانایی خارجکردن همه روغن موجود در خودرو را دارد و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

بعد از گذشــت 20 دقیقه از شروع کار، نوبت به تست چراغ روغن و باد تایرها رسید که این مهم هم در مدت زمانی کوتاه انجام شد.

25 دقیقــه زمان تعویض روغن و فیلترهای خــودرو بود و کار تمام شــد. یکی از فواید اســتفاده از اتــو کلیک ســرعت کار و دیگری انجام خدمــات در محل مشــتری اســت که در وقــت و انرژی خودروســوار صرفهجویی میکند.

یکی از مزایای دیگر اســتفاده از اتو کلیــک، اطلاع از هزینه خدمات قبل از اعزام امدادگر است و شما از همان لحظهای که سفارش خدمات خود را در اپلیکیشن ثبت میکنید، پیشفاکتوری مشخص دریافت کرده که نشان میدهد در روز دریافت خدمات چه میزان هزینه باید پرداخت شود. اگر سرتان شلوغ است و برای مراجعه به تعمیرگاه مشکل دارید، حتما اتو کلیک را امتحان کرده و از خدمات آن بهرهمند شوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.