استاین، میوشامپ، مارتی ترجمه: امیر یدالهپور ناشر: آگاه قیمت: 8000 تومان

Shargh - - يشه -

اندیشه آرمانشهری میپردازد که در درک کنونی ما از آرمانشهر مؤثرند: از آرمانشهر توماس مور، تلاشهای توماس مونتسر راهب با هدف ساختن جامعهای براســاس اصول دینی او در آلمان قرن شــانزدهم، جامعهای که یوهان والنتین آندریای، متفکر دینی آلمانی دیگر در اثر قرنهفدهمی خود با نام عیساشــهر به تصویر میکشــد. او میکوشد نشان دهد گرچه تاکنون هیچ آرمانشهری محقق نشده، باید در سرزنش و تقبیح آنها بسیار محتاط بود. چراکه نباید فراموش کرد ایدههای آرمانشــهری ابعادی از وجودمــان را یادآوری میکند و سرمنشــأ ایدههاییاند کــه میتوانند در بستری واقعگرایانهتر و عملیتری دنبال شوند.

درمجموع دیدگاههای کتاب حاضر درباره آرمانشهر را میتوان چنین خلاصه کرد: اگر راثاســتاین یادآور میشود که برنامههای آرمانشهری فینفســه محکوم به شکســتاند، اما مارتی پیشــنهاد میدهد که این تلاشها را ببینیم تا جامعه بینقص را با «طنز انسانی » درک کنیم. در نظر مارتی، والاترین ارزش اندیشه آرمانشهری، در تعادل میان درک شناخت آن اندیشه از توانایی انسان و شکگرایی سالم در برابر نظم مطلقی است که بیشتر آرمانشهرها در خیال آناند. این مقالات در عین اینکه گزینشی و فراگیرند، در کنار یکدیگر، به پیچیدگی و تناقضات ذاتی جســتوجوی جهان کامل میپردازد و نیز از شیوههای گسترش مرزهای خیال انسان در پی اندیشه آرمانشهری میگویند. ازاینرو، کتاب حاضر را میتوان تلاشی دانست در پاسخ به این سؤال: آیا بدون چشماندازی از آرمانشهر، تصوری از پیشرفت انسانی ممکن است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.