كار اجباری و شلاق برای 4 جوان به اتهام رابطه نامشروع

Shargh - - حوادث -

شــرق:

پسر نوجوانی که متهم اســت به اتفاق دوستانش دختری را آزار داده است، از ســوی قضات به 18۰ ساعت کار اجباری در اماکن عمومی محکوم شد و همدستانش به شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار ما، فروردینماه ســال گذشــته دختری به مأموران پلیس مراجعه کرد و مدعی شــد از ســوی چهار پســر مورد تعرض قرار گرفته است.

این دختر در توضیح شــکایت خود گفت: به ترمینال جنوب رفته بودم تا دوســتم را که از سفر برگشته بود، سوار ماشــین کنم و به خانهاش در شرق تهران ببرم. منتظر دوستم بودم که پسر جوانی بیهوا سوار ماشینم شــد. او از من خواست حرکت کنم و وقتی دید مقاومت میکنم، تهدیدم کرد؛ من هم مجبور شــدم حرکت کنم. ســه موتور پشــت سر ما حرکت میکردند که از دوســتان مرد جوان بودند. آنهــا من را به جایی خارج از شهر بردند و مورد تعرض قرار دادند و بعد هم تهدیدم کردند و گفتند اگر شکایت کنم دوباره کار خود را تکرار میکنند.

پلیس در بازجویی از این دختر متوجه شــد او شماره تلفن همراه چند نفــر از متهمان را دارد؛ بنابراین از او خواســت با این پســرها قرار صوری بگذارد. وقتی چهار پســر جوان ســر قرار حاضر شــدند، مأموران آنها را بازداشت کردند.

چهار پسر جوان بعد از دستگیری تعرض به دختر را رد کردند و مدعی شدند او خودش به این رابطه تن داده است.

یکی از آنها به نام آرش به مأموران گفت: ما در ترمینال جنوب بودیم که دختر جوان آمد و از فرشاد دوستم خواست برایش حشیش تهیه کند و گفت به خاطر اینکار پول هم میدهد. فرشــاد هم قبول کرد و حشیش را برایش خریداری کرد. چون تنها بود به ما گفت که با هم به جایی برویم و حشیش بکشیم و ما هم قبول کردیم. حدود ساعت چهار صبح بود که به خارج از شــهر تهران رفتیم. آتش روشن کردیم و حشیش کشیدیم و تا صبح خوشگذرانــی کردیم. البته قبول دارم که با دختر جوان رابطه هم داشتیم. او خودش به این رابطه تن داد و ما اصلا او را مجبور نکردیم.

این گفتهها از ســوی سه همدست دیگر او نیز مورد تأیید قرار گرفت و آنها گفتند هیچ اجباری در کار نبوده اســت و دختر جوان خودش اصرار داشت دوباره آنها را ببیند. با تکمیل تحقیقات هیئت قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران جلسه رسیدگی به این پرونده را تشکیل دادند. روز گذشــته جلسه رســیدگی به اتهام چهار متهم برگزار شد. شاکی یک بار دیگر ادعا کرد از ســوی چهار پســر مورد تعرض قــرار گرفته اما آنها ایــن اتهام را رد و گفتههای خود در مرحله تحقیقات را تکرار کردند. آنها اینبــار ادعا کردند اصلا رابطهای در کار نبوده اســت. یکی از متهمان که پسری 17ساله بود، گفت: ما اصلا با این دختر رابطهای نداشتیم و حداقل اینکه من ندیدم دوســتانم با او رابطه داشــته باشــند و خودم هم کاری نکردم؛ ما فقط آتش روشــن کردیم و حشــیش کشیدیم و خوشگذرانی کردیم؛ بعد هم حدود ساعت شــش صبح بود که به یک کلهپزی رفتیم و صبحانه خوردیم و هرکســی به دنبال کار خودش رفت. اگر واقعا قرار بود که ما او را مورد آزار قرار دهیم، لزومی نداشــت که شماره تماسمان را بــه او بدهیم. اگر ما چنین جرمــی انجام داده بودیم، خودمان را از این دختر مخفی میکردیم اما او شــماره تماس همه ما را داشــت و دوباره قرار گذاشت.

این در حالی بود که دختر جوان همچنان اصرار داشــت که از ســوی چهار جوان مورد آزار قرار گرفته است. او وقتی با ادعای چهار پسر جوان روبهرو شــد که گفتند با دختر جوان هیچ رابطهای نداشــتند، گفت: آنها شماره تماسشــان را به من دادند، چون قول دادم که شکایت نمیکنم و آنها باور کردند. متهمان دروغ میگویند، آنها منرا مورد آزار قرار دادند.

ســه متهم دیگر هــم اعلام کردند رابطهای با این دختر نداشــتهاند و آنچه او ادعا کرده، دروغ است.

با پایان جلســه رسیدگی هیئت قضات وارد شــور شدند و با توجه به اینکه مــدارک کافی براي تأیید ادعای دختر جوان وجود نداشــت، چهار پســر جوان را در اتهام رابطه نامشروع مجرم شناختند. با توجه به اینکه ســه نفر از متهمان بالای 18 ســال بودند، از ســوی قضات به ۹۹ ضربه شــلاق محکوم شدند و یکی از آنها که زیر 18 سال بود با توجه به شرایط سنیاش به 18۰ روز کار اجباری در اماکن عمومی محکوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.