رویکردی تازه در جنگ

Shargh - - هنر -

از حالوهوای هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس برای ما صحبت کنید

هفدهمیــن دوره این رویداد فرهنگی ســعی دارد از تجربــه دورههای قبل اســتفاده و بــر مبنای آنها به رویکردهای مثبت بیشــتری در زمینــه انتخاب بهترین کتــاب در زمینه ادبیات دفاع مقدس دســت پیدا کند. گرچه متأسفانه اینگونه رویدادها در کشور ما جزئیات ثبت و ضبط شــده ندارند که آیندگان بتوانند از رهگذر آن بــا نقــاط قــوت و ضعف آشــنا و بــرای برگزاری برنامــهای متنــوع و تــازه آمــاده شــوند. در این فضا چنانچه یک فعالیت فرهنگی از ســوي مجریانی ثابت برگزار شــود، بهواسطه تجربیات ســالها برگزاری یک رویداد مانند انتخــاب بهترین کتاب، اطاعات مطلوبی از نقاط قوت و ضعف آن رویداد تجمیع میشــود که میتواند در اجرا مفید باشــد.ما در این دوره قرار است حیطههای جمعآوری کتاب، داوری، برنامههای جنبی، فعالیتهای کشــوری، توســعههای کمــی و کیفی را در اولویــت کاری خود قرار دهیــم و در کنار آن اعتبار بالایی نیز به بحثهای علمی و پژوهشــی بدهیم. در همین زمینه قرار است نشستهایی برای ارتقاي کیفی و موضوعی در تمامی گروههای جایزه برگزار شــود. در این زمینه حداقل ۲0 برنامه تدارک دیده شــده است که بهتدریج برگزار خواهد شد.

یکی از مهمترین مسائل رویدادهای ادبی مانند انتخاب بهترین کتاب، بحث داوری است. برای این مسئله و دورشــدن از هر نوع شائبهای از این اتفاق بفرمایید که در این دوره چــه تدارکی برای داوری دیده شده است؟

درباره داوریها مســلما حساسیتها، دغدغهها و مبانی اصولی دفاع مقدس در نظر گرفته خواهد شــد. بر همین اســاس سعی داریم ضمن بهرهمندی از روال جاری در داوری کتابها رویکردهای تازه جشــنواره نیز در آنها اعمال شود. تجربیات گرانقیمتی در این زمینه در دبیرخانه جشــنواره موجود است ولی آینده را باید آنطور که ضرورت دارد و لازم است، بنا کرد. قرار نیست سازوکارهای قبلی و گذشته در محتوا و شکل داوری را در ایــن دوره تکرار کنیم. هدف ما حفظ اصول و مبانی

و در کنــار آن بهروزکردن سازوکارهاســت تا در نهایت رویکردی آیندهنگر در جایزه شکل بگیرد. قبول کنید که این شرایط تازه نیاز به تدبر و تأمل زیادی دارد و میطلبد داوران و متصدیان، وقت و انرژی بیشــتری را برای کار اختصاص دهند. ما میتوانیم همانند سالهای گذشته داوری خــود را انجام دهیم امــا نیازها و ضرورتهای این حرکت فرهنگی -ادبی، چیــز دیگری را میطلبد. مخاطبان امروز ما دیگر همان مخاطبان قدیمی و ثابت نیستند، تنوع و گستره کار آنها، زبان و گفتمانشان و نوع نگاهشان تغییر کرده است. توجهنکردن به این مسئله و تنها تقلید از گذشتگان برای ما سودی نخواهد داشت. در بحث داوریها باید دوستان را طوری در کنار یکدیگر قرار دهیم که از اعمال یک نگاه خاص جلوگیری شود بهویــژه اینکه کارهــای امروز از نظر زبــان دارای تنوع ویژهای هستند و سوژههای بکری دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.