ممنوعيت ورود ۲۱ قلم محصول فناوری اطلاعات

Shargh - - آيتي -

وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعــات عزم خود را بــرای حمایت از تولیدکننــدگان داخلی تجهیزات ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات با الــزام اپراتورها به خریــد نمونههای بومی جزم کرد. بر همین اســاس معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ممنوعیت ورود 21 قلــم کالا و تجهیــزات مرتبــط بــا فناوری اطلاعــات به کشــور خبــر داد و گفــت: اپراتورهای ارتباطــی ملــزم به اســتفاده از محصولات مشــابه داخلی شــدند. برات قنبری در گفتوگو با مهر، بیان کرده است: «پیوســت تجهیزات فناوری اطلاعات از ســوی معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات به اپراتورهای ارائهدهنــده خدمات در این بخش، ابلاغ شده و مطابق با این دستورالعمل، شرایط و ضوابطی برای خرید محصــولات بخش فنــاوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است». به گفته او بر این اســاس، طرحهای عمده و محصولات خریداریشده حــوزه فناوری اطلاعات و ارتباطــات از این پس باید دارای پیوســت فناوری باشــند. به این معنی که در پروژههــای ملی بایــد از اقلام و محصــولات تولید داخل استفاده شــود. او گفته است: «با بررسیهای انجامشــده مشخص شــد که حدود 21 قلم از کالا و تجهیــزات مرتبط با فنــاوری اطلاعــات و ارتباطات در کشــور تولید میشــود. از اینرو مطابق با پیوست فناوری اطلاعات، ورود این کالاها را به کشور ممنوع یا محدود کردیم». او ادامه داده است: «این اقلام به وسیله شرکتهای خصوصی و دانشبنیان در کشور تولید شــده و مربوط بــه اقلام کامپیوتــری ازجمله حافظههای کامیپوتری، تجهیزات موبایل و ارتباطات ســیار و تجهیزات مرتبط با شبکه میشود». پیش از این نیز خبرگزاری تســنیم به نقل از محمود واعظی، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات، نوشــت: «در راســتای پیادهسازی سیاســتهای اقتصاد مقاومتی جلســهای را با اپراتورهای تلفن همراه و شرکتهای PAP (توزیعکنندگان اینترنت( برگزار کردیم و از آنها خواســتیم تجهیزات و خواســتههای مورد نیازشان که نمونه داخلی برای آن وجود دارد را از این طریق تأمین کنند». در همین راســتا مخابراتیها میگویند درحالحاضر 95 درصد تجهیزات شــبکه مخابرات در بخش پســیو )ســختافزار شــبکه( به وســیله تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود. در بخش اکتیو نیز مخابرات از کشــورهای اروپایی و چینی تجهیزات لازم را خریــداری میکند. این درحالی اســت که به اعتقاد رمضانعلی سبحانیفر، رئیس کمیته مخابرات مجلس، بخش اکتیو در شــبکههای ارتباطی مهمتر از پسیو است و درحالحاضر بیشتر روزنههای امنیتی از نواقص بخش اکتیو حاصل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.