زنان خانهدار بيشترین مخاطبان فضای مجازی

Shargh - - آيتي -

مدیــرکل امور بانــوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعــات میگویــد: «در کل دنیا بانــوان از فضای مجــازی بیشــتر بــرای فعالیتهــای اجتماعــی و ســرگرمی اســتفاده میکننــد و مــردان بیشــتر از شــبکههای اقتصادی. همچنین بانــوان خانهدار در ایران بیشــترین مخاطبان فضای مجازی را تشــکیل میدهند». ســودابه رادفر در سلسلهنشســتهای خانه جوانان همدان گفته اســت: «بانوان بیشتر در فیسبــوک، تلگرام و اینســتاگرام فعالیت میکنند و در کل جهان مردان بیشــتر از شــبکههای اقتصادی اســتفاده میکنند». براســاس گفتههــای او بانوان خانهدار در ایران بیشترین مخاطبان فضاهای مجازی را تشکیل میدهند. طبق آماری که او ارائه میدهد، در ایران ۷0 میلیــون کاربر اینترنــت وجود دارد که بســیاری از افراد در حوزه سرگرمی فعالیت میکنند و به مسائل علمی و کاری چندان توجهی ندارند.

چندی پیش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایســپا( به منظور بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی بر ابعاد زندگی مردم به ارائه آماری از ســهم مردان و زنان در فضای مجازی پرداخت که براســاس آن، بررســی رابطه بین عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی و جنســیت نیز نشان میدهد مردان بیشتر از زنان عضو شبکههای اجتماعی بودهاند. براساس این آمــار، 50.8 درصد از اعضای شــبکههای اجتماعی را مــردان و 49.2 درصد را زنان تشــکیل میدهند. همچنیــن وضعیــت تأهــل اعضــای شــبکههای اجتماعی حاکی از این اســت که افراد متأهل بیشتر از افــراد مجرد عضو شــبکههای اجتماعی مجازی هستند.

همچنین بررســی وضعیــت فعالیــت اعضای شبکههای مجازی، افراد خانهدار را در صدر اعضای شــبکههای اجتماعی قرار میدهد. بیشــترین سهم ایــن بخش با 28.2 درصد متعلــق به زنان خانهدار و کمترین بخش متعلق به کارگران و سربازهاســت. از دیگر ســو، آمارهــای بینالمللی در حــوزه زنان کشــورهای عربی نشان میدهد شــاید بتوان گفت زنــان گــروه اصلی در انفجــار اینترنتی ســال 2011 محســوب میشــوند. زنان در کشــورهای عربی به دلیل محدودیتهای نسبی برای حضور در تظاهرات خیابانی، به اســتفاده خلاقانه از فضای مجازی روی آوردهاند. این موضوع با وجود ســهم دو به یک زنان و مردان در اســتفاده از اینترنت در کشورهای عربی همچنان به قوت خود باقی اســت چراکه نگاهی به جنبشهای مدنی راهاندازیشــده در فضای اینترنت از 2011 تاکنون نشــاندهنده گسترش این فعالیتها از سوی زنان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.