جدول2865 طراح:بیژنگورانی

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- بــه نزدیکــی گرههــای فرش گفته میشــودآتــش رخســار گل خرمن... بســوخت- طبقــهای از ســاختمان 2- پایتخت سوازیلند- روی هم جمعکردن 3- چوبتــراش- اشــتباه- صــوت اندوه و افســوس 4- ذره باردار- ســوراخ- شــب پیــشرو 5- پایتخت بنــگلادش- فیلــم نقاشــی متحــرک- بدن بی ســر! 6- اول- پشــتکار- پای از کار افتــاده 7- نوعی پرانتزشهرســتانی در آذربایجــان شــرقی- چیــن و چروک پوست 8- وســیله کمک حرکتی کودکان نوپا- آرزوها 9- شهر قنات و قنوت و قناعت- دینداری- دیگ سنگی 10- نوعی بیماری التهابــی حاد- زبان عربی- مصباح 11- محکم کردن- مانع تابش آفتاب- روحانی زرتشتی 12- عاشق- از راست به چپ- قوم مغول 13- کشتی جنگی- باعث و موجب- لقبی در هندوستان 14- اولین گنجینه تخصصی و دائمی سکه و اسکناس در ایرانخودکامگی 15- سخاوتمند- شگفتی- تخت سلطنت.

عمودی:

1- درســت دانســتن ســخن یا عملی- اختلاطپرمصرفترین چاشنی غذایی 2 – گریز حیوان- کلیسای قدیمی اصفهان- ســاده لــوح 3- کنایــه از به زندان افتادن اســت- نوعی مسلسل دستی سبک 4- سرمایه جاودانی اســت- پایتخت نروژ- صورت پنجم از صور فلکی – همدست بیدســت! 5- امر فقهی که ترک و انجام آن مساوی است- شیرینی میوهای- تپه باستانی آتن 6- خاموشکردن- شک و تردید- صفیر 7- ریشهمحنت- واحد شــمارش بستهبندی برنج- قورت دادن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.