صدرا محقق

Shargh - - جامعه -

استان خوزســتان نهفقط به لحاظ منابع زیرزمینی و نفت از مهمترین و اســتراتژیکترین استانهای ایران اســت؛ بلکه به لحاظ موضوعات محیطزیستی، منابع آب، کشــاورزی و... هم به همین میزان واجد اهمیت و حساسیت است. بیشــترین تعداد رودخانههای پرآب سرچشمهگرفته از فلات ایران و همچنین کشورهای همســایه درنهایت یا از دل این استان یا از مرزهایش عبور کرده و به خلیج فارس میریزند؛ بااینحال همین موقعیت و داشتهها برای خوزستان از زاویهای دیگر به عاملی برای مشکل و بحران بدل شده است. بهعنوان مثال سدهای پرشمار و بزرگی که در این استان )یا بر روی رودخانههای منتهی به آن( ساخته شده و همچنین برخی پروژههای انتقال آب، منجر به خشکی و کمآبی رودخانهها، کاهش رطوبت خاک استان و خشکشدن تالابها و زمینهای آبرفتی حاصلخیز و همچنین بروز مشــکلات بزرگ زیســتمحیطی مانند گردوغبار و... شــده است. از سویی دیگر واقعشدن خوزســتان بر مرزهای غربی کشور و در همسایگی عراق و نزدیکی این اســتان به کشــورهای بیابانی و کمآب منطقه باعث شده اســت بخش زیادی از بار مشکلات محیطزیستی ایجادشده در این کشورها هم روی دوش این استان بیفتد. براساساین به سراغ غلامرضا شریعتی، استاندار این اســتان، رفتم تا با او درباره همین موضوعات محیطزیســتی و آخرین وضعیت خوزستان از این منظر گفتوگو کنم. شریعتی درســت یک سال پیش و در آخرین روزهای خرداد ســال 95 با تأیید هیئت دولت یازدهم به این سمت منصوب شــد. در این گفتوگو درباره سد گتوند، تالاب هورالعظیم و معضل گردوغبار استان از او سؤال کردهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.