سودوکو

Shargh - - جامعه -

سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود که به عنوان یك سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.