يزد در میراث جهاني

Shargh - - صفحه اول - زهرا احمديپور

شــهر تاريخي يــزد در دل کوير، ثمــره خردمنــدي و شــناخت عميق مواهــب و موانع طبيعت است. يزد حاصل رفتار مهربانانه و پرســتارانه انســان و محيــط زيست اســت. يزد ســند بيش از هزار سال مدنيتِ باانقطاع اســت. يــزد تجلي همزيســتي و صلحِ عقايــد و باورها و اديان و مذاهب اســت. يزد نماد عبادت و قناعت است. يزد مولود ذوق و هنر است. يزد پاداش کوشــش و مجاهدت اســت. يزد شــهر ارزشهــاي ملي و فراملي اســت. يزد تجلي تفوقْ بر محدوديت و مشکات است. يزد روايتِ ايستادن بر شکوه تاريخ است. يزد، آموزگار کيمياگري است. يزد شــهر کيمياگران است. مردم يزد در طول تاريخ با خاك و خشــت کيمياگري کردهاند. روز گذشــته در چهلويکميــن اجاس ميراث جهاني در شــهر کراکف لهستان، ارزشهاي منحصربهفرد يزد براي جامعــه جهاني احراز شــد و در فهرســت ميراث جهاني به ثبت رسيد.يزد، نخستين شهر ايران است که فهرســت ميراث بشــري را به نام خود آراســته اســت. ثبت جهاني يــزد حامل اين پيام اســت که ميراث فرهنگي ما، رگهاي حيات ماست و نبايد در پاسداري از آن، از چيزي فروگذار کنيم. يزدِ ديروز، يزدِ امروز نيست؛ يزدِ امروز، شهري است که ارزشهاي منحصربهفــردِ جهانــياش احــراز شــده و اکنون مديريت اين شــهر بايد منطبق بر استانداردهای يک ميراث منحصربهفرد جهانی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.