در برابر بی عدالتی

Shargh - - صفحه اول -

گروه جهان: وقتي سه هفته پيش کمال قليچداراوغلو، رهبر حزب جمهوري خلق، در اعتراض به بازداشــت انيــس بربراوغلو، همحزبــياش، از عــزم خود براي برگزاري يک راهپيمايي اعتراضی خبر داد، شــايد کمتر کسي در حزب حاکم، او را جدي گرفت....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.