روايت عجيب از كهريزك

Shargh - - سیاست -

... او گفتــه اســت «بــراي ادامه از صفحه اول

بازداشتشدگان ۱8 تير 88 دو اتاق بزرگ در نظر گرفته شده بود که در آنجا نگهداري شــوند و هيچگونه ارتباطي ميان اين بازداشتشدگان و اراذل و اوباشــي که پيش از ايــن در کهريزک نگهداري ميشدند، وجود نداشت». رئيس پيشين بازرسي پليس پايتخت تأکيد کرده «يکي از ادعاهاي مطرحشــده اين است که بازداشتشــدگان ۱8 تير 88 از سوي اراذل و اوباش مورد ضرب و شــتم قرار گرفتند که اين مســئله نيز کذب است». اين ســخنان فودازي کمي تا قسمتي با شــواهد و گفتههاي پيشين در تعارض است. سخنان فودازي حتي با گفتههاي فرمانده او، ســردار اسماعيل احمديمقدم هم در تعارض اســت کــه گفته بود به توصيه او مبني بر جداســازي بازداشــتيها از اراذل و اوباش توجهي نشده اســت و اين يعني بازداشتيها و اراذل يك جا نگهداري ميشــدند. احمديمقدم گفته بود: «... مرتضوي اصرار داشت که اين افراد دستگيرشده چاقو، قمه و زنجير داشــتهاند و از همين حيث اراذل و اوباش محسوب ميشــوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنيد و بنويسيد که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نيز ثبت شــد. اما من در آن جلسه به يک نفر عنوان کردم که به بچههاي کهريزک بســپاريد اولا حواسشان باشد اين افراد در بند جداگانه و ميان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و درثاني بدرفتاري با آنها نکنيد، اما همين دهان به دهان گشــتن و اين به آن بگو، باعث شد اين تأکيدات من به مرحله اجرا نرسد...».

امکان ندارد رخ داده باشد!

رئيس پيشــين بازرســي پليس گفته است: «گفته ميشــد ۱۴0 نفر را در اتاقي جــا داده بودند که ما براي ۴۹ نفر در نظر گرفته بوديم. امــکان ندارد اين اتفاقات در کهريزک رخ داده باشــد، اصلا فضاي اين کارها نبود. آنها فقط قبل از دســتگيري کتک خورده بودند. اتاقها نو بود، اصلا چيزي به نام کک و ســاس وجود نداشت. من زماني که مسئوليت بازرسي تهران بزرگ را بر عهده گرفتم، همه مسئولان قبلي بازداشت بودند و براي اينکه ميدانســتم در آنجا چه اتفاقاتي افتاده اســت و محل کهريزک را ميشناختم اين مسئوليت را در بازرسي قبول کردم». حالا ببينيد که ســردار احمديمقدم دراينباره چه گفته بوده: «... آمده بودند در هر بند که ظرفيت ۵0 نفر را داشت، ۱70 نفر را جا دادند و قبول کنيد در گرماي تابســتان کهريزک آن هم در يک مکاني که اســتاندارد نيست، اگر کاري هم صورت نگيرد، اين تراکم آدم در اين محل کمامکانات داراي مسئله است...». گزارش پرونده دادگاه انتظامي کهريزك هم گفتههاي احمديمقدم را تأييد ميکند و با آن منطبقتر اســت تا ســخنان رئيس پيشــين بازرســي پليس! در اين گزارش آمده است که بازداشتشــدگان هنگام پذيرش در «کهريزک» از سوي افسر نگهبانان وقت با لوله pvc مورد ضربوجرح قرار گرفته و به آنها فحاشي شده است. در اين گزارش آمده اســت که متهمان در انظار عمومــي مورد توهينهاي مختلف از نوع پوشــش تا موضوعات ديگر واقع شده بودند و ۱2۳ نفر بازداشتي را در قرنطينهاي به مساحت حداکثر ۶۵ متر به اضافه ۳7 نفر اراذل و اوباش، يعني ۱۶0 نفر جــا داده بودند، درحاليکه جــاي کافي براي نشستن وجود نداشته است.

ضربوشتمي در كار نبود

فودازي همچنين با اشاره به اينکه ما از بيش از ۹0 نفر از بازداشتشــدگان کهريزک رضايت گرفتيم، گفته اســت: «در گفتوگوهايي که با آنها داشتيم هيچ يک ادعايي مبني بر مورد ضربوشــتم قرارگرفتن از سوي ســاير زندانيان را نداشتند. همه آن ۹0 نفر گفتند که در کهريزک هيچکس به من دست نزده است ». اگر اينطور بوده است، پس چرا به روايت احمديمقدم با مسئول کهريزك برخورد شد و چرا تعدادي از مأموران به خاطر بدرفتاري با بازداشتشــدگان هــم از خدمت منفصل شدند و هم برخيشان تا گرفتن حکم اعدام هم پيش رفتنــد؟! دادگاهي که براي مأموران انتظامي دخيل در ماجراي کهريزك تشکيل شده بود، با توجه به تحقيقات و گفتار شــاهدان، رفتار برخي مأموران را مصداق قتل عمد تشخيص داد و براي ســه نفر حکم اعدام صادر کرد و براي ديگران احکام حبس. خانوادهها اما بعدا از خواسته خود اعلام گذشت کردند و محکومان از اعدام رهيدند. احمديمقدم گفته بود: «با مســئول کهريزک برخورد هم شــد، چراکه اگر اطلاع ميداد و حتي عقل داشــت کمي پايينتر مقر يگان ويژه بود و ميتوانست افراد دستگيرشــده را در مسجد اين يگان جاي دهد يا حتي ميتوانســت اين افراد را در بازداشتگاه جديد که هرچند آب و برق نداشــت، جاي دهد تا اين مشکلات به وجود نيايد. مأموران بند که ســوء رفتار از آنها ناشي ميشد، محکوم هم شــدند و به مسئولان بازداشتگاه متذکر شــديم، چطور چهار روز اينجا بودند اما يک روز نرفتيد سرکشــي کنيد؟ و حتي منتقد بــودم که اگر آن زمان به من ميگفتيد با مســئوليت خودم همه را رها ميکردم. چراکه اينها جاني و قاتل نبودند.»

تکرار اتهام مننژیت

فرمانده سابق ســخنان عجيبتري هم زده است. او همــان گزارش خلاف واقعي را کــه مرتضوي و دو قاضي ديگر درباره علت مرگ ســه بازداشــتي منتشر کردند، تکرار کرده اســت. او گفته اســت: «سه نفري که در کهريزک فوت کردند ســرما خــورده بودند و در اثر مننژيــت فوت کردند». اين درحالي اســت که امير جواديفــر، محمد کامراني و محســن روحالاميني به استناد گزارش پزشکي قانوني، بابت ضربه بر نسوج نرم بدن و عدم رسيدگي طي 72 ساعت فوت کردند. «مرگ در اثر مننژيت» گزارش خلاف واقعي بود که به دستور دادســتان تهران از ســوي بهداري زندان 2۱0 کهريزك نوشــته شــده بود. نکته جالب در ماجرا اين بود که نه پزشک وظيفه شــاغل در بهداري و نه رئيس بهداري «فاتب» هيچکدام حاضر به تأييد و امضاي اين گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامي «کهريزک» مدعي شدند متن اين گزارش خلاف واقع که در کيفرخواست قضات کهريزك با عنوان «گزارش خلاف واقع از طريق امري ترغيب مأموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» آمده بود، توســط دادســتان تهران «ســعيد مرتضــوي» به آنان داده شــده و «مرتضــوي» از آنان خواسته که چنين گزارشي را بنابر مصلحت به دادستان عمومي تهران ارائه کنند. مرتضوي بابت گزارش خلاف واقع ابتدا به پرداخت 200 هزار تومان محکوم شد اما شعبه ۳8 ديوان عالي کشور در مقام مرجع تجديدنظر، اين اتهام را وارد ندانست و عنوان کرد که بهفرض ثبوت جرم، ميزان جزاي نقدي دادستان سابق تهران، 20 هزار تومان اســت. پرونــده در اين اتهام به شــعبه قضائي همعرض فرســتاده شد و در نهايت سعيد مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد!

استثنائا یك همسویي

رئيس پيشين بازرســي پليس پايتخت فقط يكجا ســخنانش بــا ســردار احمديمقدم منطبق اســت، آن هم مقصردانســتن ســعيد مرتضــوي در تصميم بر اعزام بازداشــتيها به کهريزك. او ســخنان ســردار احمديمقدم را در جلســه ۱۹ تيرماه 88 تأييد کرده و گفته است: «سردار رجبزاده که در آن زمان مسئوليت فرماندهــي تهران بزرگ را برعهده داشــت، اعلام کرد کــه اين بازداشــتگاه بيــش از اين ظرفيــت نگهداري بازداشتشدگان ۱8 تير سال 88 را ندارد و بايد به جاي ديگري منتقل شود اما دادستاني تأکيد داشت به دليل اينکه براي نگهداري اين افراد جا نداريم بايد اين افراد تا زمان تعيين تکليف در بازداشتگاه کهريزک نگهداري شــوند». احمديمقدم پيشتر اعتراف کــرده بود که: «آقاي مرتضوي اصرار داشت که افراد دستگيرشده به کهريزک منتقل شوند». در گزارش کميته ويژه مجلس وقت، درباره «کهريزک» هم با اشــاره به جلســهاي با مســئولان زندان اويــن و قاضي حــداد، معاون وقت امنيت دادســتاني تهران، آمده بود که مســئولان اوين اذعان کــرده بودند، انتقــال بازداشتشــدگان ۱8تير به بهانــه فقدان جا و ظرفيت در زنــدان اوين مطلب صحيحي نيســت و زندان اوين کامــلا آمادگي پذيرش آن بازداشتشدگان را داشــته است. سعيد مرتضوي بعدا در واکنش به اظهــارات فرمانده نيروي انتظامي مبني بر اينکه انتقال بازداشــتيها به کهريزك با اصرار او بوده اســت، گفت که ســخنان احمديمقدم درباره حادثه کهريزک صحت ندارد. مرتضوي گفته بود: «به طور قطع به اظهارات آقاي احمديمقدم درباره حادثه بازداشــتگاه کهريزک به صورت کامل پاســخ خواهم داد». ايــن در حالي اســت کــه او تا ايــن لحظه هيچ پاسخي به سخنان احمديمقدم نداده است. او صرفا گفته است که: «در اعزام دستگيرشدگان به بازداشتگاه کهريزک، گزارش نيروي انتظامــي را قرائت کردم و در صحنه نبودم که ببينم آنها چه کار ميکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.