معاون احمدينژاد بازداشت شد

Shargh - - سیاست -

روز گذشته خبر بازداشت حميدرضا بقايي در فضاي مجازي منتشر شد. علياکبر جوانفکر مشاور احمدينژاد اين خبــر را تأييد کرده و علت بازداشــت معاون رئيس دولت ســابق را عــدم توانايــي او در تأميــن وثيقه ۵0 ميليــارد توماني اعلام کرده اســت. آنطورکه جوانفکر توضيح داده، اين بازداشت در ادامه پروندهاي است که بقايي پيش از اين نيز - در خرداد ســال ۹۴– بهدليل آن بازداشت شده و بعد از هشت ماه با قرار کفالت آزاد شد.

جوانفکر در توضيح بيشــتر بــه «دولت بهار» گفته: «جنــاب آقاي حميــد بقايي با شــکايت دولت يازدهم بازداشــت ميشــود و درحاليکه با توجــه به موضوع شکايت هيچ نيازي به بازداشت ايشان نبود، اما متأسفانه به مدت 22۵ روز آقاي بقايي را در زندان در بازداشــت نگه داشتند که بخش عمده آن در زندان انفرادي بوده اســت و سرانجام بدون کيفرخواست و بدون وثيقه و بر اساس دســتور يک مقام عالي نظام، فقط با قيد کفالت آزاد شــد. اکنون قريب يک ســال و نيــم از آزادي آقاي بقايي سپري شده است و امروز به دستور همان بازپرس، نامبرده را با همراهي مأموران اعزامي از ســوي دستگاه قضائي، از مقابل منزل بازداشــت کردند و به دادســرا بردند. در آنجا به ايشــان گفتند شما را احضار کردهايم ولي در بازپرســي حاضر نشــدهايد. آقاي بقايي پاســخ دادهاند که اين احضاريه به دســت بنده نرســيده است. بازپرس گفته اســت آدرس شــما را پيدا نکرديم. آقاي بقايي پاسخ دادهاند که منزل من همان جايي بوده است که مأموران دستگاه قضائي قبلا آنجا را بازرسي کردهاند و امروز هم بنده را از همان جا بازداشــت کردند. ضمنا بنــده دو وکيل و دو کفيل معرفي کردهام، بايد احضاريه را به آنها ابلاغ ميکرديد. به هر تقدير بازپرس پرونده با ادعاي اينکه ممکن اســت ايشان را احضار کنند ولي در دادسرا حاضر نشــوند، قرار کفالت را تغيير داده و براي نامبرده يک وثيقه ۵0ميلياردتوماني صادر کرده اســت که تأميــن چنين وثيقهاي براي آقــاي بقايي غيرممکن اســت و به همين دليل بازپرس مربوطه بار ديگر حکم به بازداشت ايشان داده است»...

ماجرايبازداشتقبلي

پــس انتخابات ۹2، اکبر ترکان که به ســمت دبيري شــوراي هماهنگــي مناطــق آزاد منصوب شــده بود، به افشــاگري دربــاره عملکــرد دولت قبــل پرداخت. حميدرضا بقايي نيز که در دولت احمدينژاد سمتهاي بســياري - از جمله معاونت اجرائي و سرپرســت نهاد رياســتجمهوري، رئيس ســازمان ميــراث فرهنگي و گردشگري و دبيري شوراي عالي مناطق آزاد کشور - را برعهده داشــت به دفاع از خود و همکارانش برخاست و همين، منجر به بروز جدال لفظي ميان او و ترکان شد. بقايي حتي تهديد کرده بود از مسئولان دولت روحاني، از جمله ترکان و جهانگيري شکايت خواهد کرد، بااينحال قبل از آن که بتواند تهديد خود را عملياتي کند، خودش در ۱8 خرداد ۹۴ بازداشت شد. بازداشتي که هشت ماه به طول انجاميد. درباره علت بازداشــت بقايي توضيح رسمي داده نشد، اما وکيلش به باشگاه خبرنگاران جوان گفته: «...اتهامي که به آقاي بقايي منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخي وزيران، مســئولان و مقامات دولتي مطرح بوده و نهايتاً تصميم گرفته ميشــود به جاي پرداخت پاداش مستقيم به اين افراد، مبلغ ۳00 ميليون تومان به وسيله نهاد رياســتجمهوري به صندوق قرضالحسنهاي که ۱۶ نفر از مقامات و مســئولان دولتي از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شــود تا از محل اين ۳00 ميليون تومان تمام يا بخشــي از وامهاي دريافتــي اين افراد از آن صندوق تا ســقف 2۵ ميليون تومان تســويه شود و النهايــه مبلغ مذکــور در اواخر مســئوليت آقاي بقايي به عنوان معاون اجرائي و سرپرســت نهاد به صندوق مذکور پرداخت شــده اســت. نام خود آقاي بقايي هم در آن ليســت ۱۶نفرهاي که بخشــي از وامهايشــان به وسيله نهاد تسويه شده، قرار داشته است و 2۵ ميليون تومان از وام دريافتي ايشان تسويه شده است. دادسراي محترم پرداخت اين مبلغ از سوي سرپرست وقت نهاد رياستجمهوري را غيرقانوني و مجرمانه تشخيص داده و اتهام اختلاس به آقاي بقايي تفهيم و ايشــان از تاريخ ۳/۱8/۱۳۹۴ بازداشت شدهاند .»

بقایيكيست

بقايي يکــي از نزديکترين چهرههــا - البته بعد از اسفنديار رحيممشــايي- به محمود احمدينژاد است. ثبت نام بقايي در انتخابات رياســتجمهوري گذشــته و البتــه حضور مجــدد او در عرصه سياســت در کنار احمدينــژاد و مشــايي، آنها را به ســهگانه جذابي در فضاي مجازي تبديل کرده بود. اين ســه چهره با ارسال ويدئوهاي متعدد و متنوع درباره موضوعات مختلف - از تبليغ براي روز درختکاري گرفته تا تبريک نوروز - تلاش ميکردند خــود را در مرکز توجه رســانهها قرار دهند؛ هرچند اغلب کاربران شبکههاي اجتماعي با ويدئوهايي که اين ســه نفــر به اشــتراك ميگذاشــتند، برخوردي طنزآميز داشتند. هرچه زمان انتخابات رياستجمهوري نزديك ميشد، بروز رسانهاي تيم سهنفره احمدينژاد، مشايي و بقايي بيشتر ميشد و احمدينژاد که آن روزها نقش سخنگويي بقايي هميشهساکت را بر عهده گرفته بود، او را به عنــوان نامزد اصلح معرفي ميکرد. بقايي البته عبارتهاي حساسيتبرانگيزي نيز بر زبان ميآورد. ازجمله : «در بازجوييها گفتند حرفهايي بزنم. اميدوارم فيلمهاي بازجوييهــاي من را پخش کنند؛ چون جنبه آموزشــي دارد کــه در برابــر بازجو چــه کار کنيد». اما ســتاره اين جمع سهنفره همچنان محمود احمدينژاد بــود با جملاتي مانند: «هيچ دو نفري در دنيا شــبيه به هم نيســتند به جز من و مشــايي و بقايي.» اين سه نفر در مهلت ثبت نام انتخابات رياستجمهوري، دست در دست هم و «زندهباد بهار»گويان وارد ساختمان وزارت کشور شــدند، درحاليکه به نظر ميرسيد احمدينژاد و مشايي براي مشــايعت بقايي راهي ساختمان وزارت کشــور شــده باشــند، اما در يک لحظه غافلگيرکننده، محمود هم بــراي انتخابات ثبتنام کرد. در نهايت هم نه صلاحيت احمدينژاد تأييد شد و نه بقايي.

بقایي از وزارت اطلاعات تا صداوسيما

حميدرضا بقايي، متولد ۱۳۴8 همدان است. در سال ۱۳۶۶، به اســتخدام وزارت اطلاعات درآمد و همزمان در دانشــکده امام باقر )ع( )دانشگاه تخصصي وزارت اطلاعات( بــه تحصيل پرداخت و سهســالونيم بعد در رشته «بررســي اطلاعات» ليســانس گرفت. منابع نزديک به او گفتهاند که مديريت يا علوم اجتماعي هم خوانده و به اين مورد ميتوان مهندســي آيتي را هم اضافه کرد. در ســال ۹0 نيز فوق ليســانس جغرافياي سياســي گرفت. آنطور که سايت باشــگاه خبرنگاران جوان نوشــته، او به مدت شــش ســال در حوزه ضد جاسوســي عراق در وزارت اطلاعــات بهعنوان رئيس اداره بررســي فعاليت کرد و در سال ۱۳72 به اداره کل امور اجتماعي وزارت کشور منتقل شد و تا سال ۱۳78 در اين وزارتخانه فعاليت کرد.در وزارت کشــور رئيس گروه آمار و اطلاعات و ســپس رئيس گروه شــوراهاي اســلامي در اداره کل امور اجتماعي بود. آخرين سمت بقايــي در وزارت کشــور معــاون اداره کل بازرســي و رسيدگي به شکايات بود. در سال ۱۳78 از وزارت کشور به صداوسيما رفت و در سمت مشاور مدير شبکه پيام و مدير «طرح و برنامه» اين شــبکه مشغول شد. همان زمان، مشــايي هم در راديو پيام حاضــر بود و احتمالا ارتباط اين دو نفر از همين جا شروع شده است. سال 8۱ وقتي احمدينژاد شــهردار تهران شد، رياست سازمان فرهنگي و هنري به مشــايي رســيد و بقايي هم مشاور رئيس و سرپرست مرکز فناوري اطلاعات اين سازمان. با صعود احمدينژاد به رياستجمهوري، مشايي و بقايي هم راهي دولت شدند. تا سال 88 که مشايي از سازمان ميراث فرهنگي رفت، بقايي براي افکار عمومي چندان نامآشنا نبود اما از آن زمان به بعد هم حضور رسانهاي و حاشيههايش رو به افزايش گذاشت، هم سمتهايي که از ســوي رئيس دولت به او واگذار ميشــد. او بين ســالهاي ۹0 تا ۹2 معاون اجرائي و سرپرســت نهاد رياســتجمهوري بــود. بقايي يک ماه پــس از ارتقاي مقام به معاونت اجرائي از سوي ديوان عدالت اداري، به علت ارتکاب «برخي تخلفات» در ســمت رياســت ســازمان گردشــگري، به مدت چهار ســال از هرگونه خدمت دولتي محروم شد؛ اما پس از مدتي اين حکم از سوي قضات ديوان نقض و مجددا به دادگاه تجديد نظر ارجاع شــد؛ مرحله تجديدنظرخواهي که طولاني شد، از حجتالاســلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري، درباره علتش سؤال کردند، او پاسخ داد: «آقايــان در اين مرحله از بند «پ» (کنايه از پارتيبازي( استفاده کردند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.