مجوز امضاي موقت موافقتنامه با يونسکو

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرســاني رياستجمهوري:

هيئت وزيران عصر روز گذشته به رياست حجتالاسلام حســن روحاني جلســه تشــکيل داد. در ابتداي ايــن جلســه، آييننامه اجرائي مربــوط به نحوه اســتفاده مؤديــان مالياتــي از ســامانه صندوق فروش «صندوق ماشــيني )مکانيــزه( فروش» با هدف امکان شناســايي فعــالان اقتصادي در نظــام مبادلات اقتصــادي و بهحداقلرســاندن فــرار مالياتــي و حــذف دفاتــر قانونــي بــراي اشــخاص حقيقي، به تصويب رسيد. به موجب ايــن آييننامه، مؤديان مالياتي اعم از اشــخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون که حســب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف بــه ثبتنام در نظــام مالياتي ميشــوند، مکلف هســتند براي انجــام معاملات خود از ســامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه استفاده کنند. آييننامه مذکور با اهدافي ازجمله شفافســازي اقتصادي در طــول زنجيره واردات، توليد، توزيع، مصرف و مالياتهاي پرداختشده مرحله قبل و بهحداقلرساندن فرار مالياتي، تأمين درآمدهاي پايدار و ســالم، حذف دفاتر قانونــي اعم از دفتر روزانه، دفتر کل و دفتر مشــاغل براي اشــخاص حقيقي، امکان شناســايي فعــالان اقتصادي در نظــام مبــادلات اقتصادي و ســهولت در تعيين ظرفيت مالياتي کشور به تصويب رسيد.

آیيننامه اجرائي قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرکهاي صنعتي اصلاح شد

در ادامــه هيئت وزيران با هدف اداره مطلوب شــهرکها و نواحــي صنعتــي و ارائــه خدمات مناسب به واحدهاي مســتقر در آنها و نيز حفظ و صيانــت از ســرمايهگذاريهاي انجامشــده در اين زمينــه، با اصــلاح آييننامه اجرائــي قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شــهرکهاي صنعتي موافقت کرد. بــه موجب اين اصلاحيه، درصورتيکه بيــش از 7۵ درصد زمينهاي قابل واگــذاري در فاز عملياتي در هر شــهرک و ناحيه صنعتــي واگــذار و حداقل تعــداد واحدهاي به بهرهبرداريرسيده در شهرک صنعتي به 2۵ واحد و در ناحيه صنعتي روســتايي به ۱۵ واحد برسد، شــرکت براســاس شــرايط مندرج در اساسنامه نمونه نســبت به تشکيل شــرکت خدماتي اقدام و اداره امور شــهرک و ناحيه صنعتــي را به اين شــرکت واگذار ميکند. همچنيــن درصورتيکه حداقــل 7۵ درصد زمينهاي قابــل واگذاري در هر شــهرک و ناحيه صنعتي واگذار و حداقل ۵0 درصــد از واحدهاي مســتقر در آن بــا هر تعداد به بهرهبرداري رســيده باشــد، شرکت موظف به تشکيل شرکت خدماتي در آنها خواهد بود.

فوقالعاده اشــتغال خــارج از كشــور مأموران ثابت دستگاههاي اجرائي افزایش ميیابد

ســپس دولت با توجه به تقاضاي دستگاههاي اجرائي مبني بر اصلاح ارقام پرداختي فوقالعاده اشــتغال خــارج از کشــور بهدليل تغيير شــرايط هزينههــاي زندگــي در کشــورهاي مختلــف و همچنين بهمنظور هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در همه دســتگاهها، با افزايش ارقــام فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت دستگاههاي اجرائي اعزامي به خارج از کشور موافقت کرد.

هيئــت وزيــران در ادامــه جلســه، عملکرد دســتگاههاي مســئول را درخصــوص ســند آسيبشناسي کلانشهرها در حوزه محيط زيست و خدمات شهري و در بخشهاي آتشنشاني و امور ايمني، پسماند، فضاي سبز و حملونقل و ترافيک ارزيابي کرد و راهکارها و پيشنهادهاي تکميلي در جهــت رفع موانع اجراي مصوبــات دولت در اين بخشها بررســي شــد. در پايان دولت به وزارت جهاد کشاورزي اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پــاراف و امضاي موقــت موافقتنامه بين دولت جمهوري اســلامي ايران و سازمان يونسکو درباره تأسيس مرکز بينالمللي مديريت جامع حوزه آبخيز و منابع زيســتي در مناطق خشک و نيمهخشک در ايران - تهران اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.