وكيل مديران تلگرامي را نميپذيرند

Shargh - - سیاست -

محمود صادقي نســبت بــه آنچه عدم پذيرش وکيل مديران تلگرامي از ســوی بازجو اعلام کــرد، به وزير دادگســتري اخطار قانون اساســي داد. نماينده مــردم تهران در جلســه علني روز گذشــته مجلس شــوراي اسلامي با استناد به اصل ۳۵ قانون اساســي خطاب بــه وزيــر دادگســتري، در اخطاري گفت: به موجب اين اصــل در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خــود وکيل انتخاب کنند اما در پرونده مديران تلگرامي که از اســفند ســال گذشــته در بازداشــت هســتند و مورد بيمهري دولت و قوه قضائيــه قــرار گرفتهاند، بازجــو، وکيل ايــن افراد را نميپذيرد. دبير هيئترئيســه فراکســيون اميد ادامه داد: با وجودي که قاضــي، وکيل اين افراد را پذيرفته و به زندان معرفينامه داده اما بازجو اين مســئله را نپذيرفته اســت. به وزير دادگستري اخطار ميدهم از حق اساسي مردم حمايت کند. صادقي از رئيس قوه قضائيه هم خواست در مقابل افراد خارج از دستگاه قضائي از استقلال قضات دفاع کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.