اعضاي دادگاه قانون اساسي تايلند با آيتالله جنتي ديدار ميكنند

Shargh - - سیاست -

اعضاي دادگاه قانون اساســي کشــور تايلند، در ســفري به ايــران ديدارهايي با آيــتالله جنتي و نيز اعضاي شــوراي نگهبان خواهند داشت. به گزارش ايســنا به نقــل از اداره کل روابط عمومي شــوراي نگهبان، هيئت تايلندي در ســفر چندروزه خود قرار اســت در ديدارها و نشســتهايي با فرايند پاسداري از قانون اساســي جمهوري اسلامي ايران و نيز روند نظارت بر انتخابات آشنا شود. پيشتر و در سالهاي گذشــته اعضــاي دادگاه قانون اساســي جمهوري اسلامي پاکستان و نيز جمهوري ارمنستان، سفرهاي مشــابهي به جمهوري اســلامي ايران داشــتهاند. شــوراي قانون اساســي در تايلند، نهادي نوپاست و اعضاي آن مايل هستند با شيوه کار نهادهاي مشابه ازجمله شوراي نگهبان در ايران، آشنا شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.