۱۴ صندوق رأي تهران مجددا كنترل ميشود

Shargh - - سیاست -

رئيس هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اســلامي شهر و روســتا در کشور گفت بنا به درخواســت مهدي چمران و تعــدادي از اعضاي ليســت خدمت، ۱۴ صندوق در شــهر تهــران کنترل مجدد خواهد شد. محمد محموديشاهنشين افزود: منظور از کنترل مجدد آن اســت که صورت جلسات اين ۱۴ صندوق که در دست هيئت نظارت، معتمدان محلــي و فرمانداري اســت، با يکديگــر تطبيق داده ميشود، اگر اين صورت جلسات با يکديگر تطابق داده نشــود صندوقها باز شــده و دوباره کنترل ميشود و اگر اختلاف معناداري باشــد در هيئت مرکزي مطرح میشــود. بعيد است اين کنترل مجدد در ۱۴ صندوق تهران باعث تغيير نتيجه آرا شــود؛ چون پيش از اين ۵00 رأي اول تهران در ۱۵ صندوق يک بار کنترل شده است و مغايرتي ديده نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.