خون زائران در كتاب دبيرستان سعوديها حلال شده است

Shargh - - سیاست -

آيــتالله مکارمشيرازي با بيان اينکه امروز جوانان مورد هجمههاي ســنگين دشــمنان هستند، گفت: کتاب دوم دبيرســتان ســعوديها را مطالعه ميکــردم که در آن خون و مال زائــران قبور را حلال شــمرده بود و دانشآموزان را از همان سنين کودکي با افکار وهابيت آشــنا ميکرد. مرجع تقليد شيعيان خاطرنشــان کرد: طلبهها بايد به دو سلاح قلم و بيان مسلح شوند تا بتوانند در جامعه کارکرد داشته باشند و ســخن خود را به گوش مخاطبان خود برسانند. او بابيان اينکه بهزودي کتاب زادگاه تروريســت انتشــار خواهد يافت، ادامه داد: در اين کتاب 80 دليل و ســند براي تروريستپروري ســعوديها و وهابيها را بيان کرديم و نشــان دادهايم که نشــو و نمو اين گروههاي ســلفي و تکفيري به پشــتوانه حمايتهــاي مالي و فکري کدام کشورها صورت ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.