تصويب لايحه تفکيک وزارتخانههاي «راه و شهرسازي» و «صنعت» در كميسيون بودجه

Shargh - - سیاست -

محمدمهــدي مفتح، ســخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نشســت کميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اســلامي گفت: در اين نشســت لايحــه دولت درباره تفکيــک وزارتخانههاي صنعت، معــدن و تجارت و راه و شهرســازي مورد بررسي اعضاي کميسيون قرار گرفت. نماينده مردم تويســرکان در مجلس شــوراي اسلامي ادامه داد: کليات لايحه دولت درباره تفکيک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانههاي صنايع و معادن و وزارت بازرگاني و همچنين تفکيک وزارت راه و شهرسازي به وزارتخانههاي راه و ترابري و وزارت مسکن و شهرســازي مورد تصويب اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.