دستگيري 27 نفر مرتبط با داعش در خراسان رضوي

Shargh - - سیاست -

معاون دادستان مشهد اعلام کرد که تعداد اعضاي دستگيرشــده مرتبط با داعش در خراســان رضوي به 27 نفر رســيده است. حسن حيدري افزود: با پيگيري سربازان گمنام امام زمان)عج( و ردزنيهاي انجام شــده سرنخهاي جديدي از افراد وابسته به اين گروهک در شهرهاي خراسان رضوي کشف و با صدور نيابت قضائي اين افراد نيز دستگير شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.