جبهه پايداري بهزودي با مصباح ديدار ميكند

Shargh - - سیاست -

مجيد متقيفر، سخنگوي جبهه پايداري از برگزاري ميزگردهاي تخصصي با حضور کارشناســان در همين زمينــه خبر داد و گفت: مــا يک کار تبييني را در دو ماه مانــده به انتخابات انجام داديم و نتيجه هم گرفتيم؛ بنابراين ســفرهاي اســتاني ما بهصورت هدفمند ادامه خواهد داشت. ما انشاءالله بهزودي با آيتالله مصباح ديدار ميکنيم اما هنوز زمان اين ديدار مشخص نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.