رایزنی فراكسیون «امید» درباره تركیب كابینه

Shargh - - سياست -

صبح روز گذشــته و پيش از جلسه علنی مجلس، فراکســيون اميد برای بررســی نحوه تعامــل با دولت برای انتخاب کابينه، جلســه تشکيل داد؛ جلسهای که در آن به گفته «بهرام پارســايی »، سخنگوی فراکسيون، حــول محور نحوه تعامل با دولت برای انتخاب کابينه، بحث و بررســیهايی شــد. به گفته پارســايی «در اين جلسه اعضای فراکسيون نظر خود را ارائه کردند. همه اعضا در اينکه انتخاب کابينه حق دولت اســت، اتفاق نظر داشــتند. فراکســيون اميد بهعنوان فراکسيونی که همه اعضــای آن در انتخابات همــراه دولت بودهاند، خواهــان موفقيــت دولت هســتند و در همين راســتا نظرهــای پيشــنهادی و مشــورتی خــود را در اختيار دولت قرار خواهند داد». پارســايی در توضيح بيشــتر جلسه فراکســيون به «شــرق» گفت: «اين جلسه يک نظرســنجی و به قولی اظهارنظر دوستان درباره کابينه فعلی بود که در فرمهايی پر شد و درباره وزيران کابينه دولت يازدهم نظــر دادند». او درباره اين نظرســنجی گفت: «نتايج در حال جمعبندی هســتند. طبق همين نظرسنجی که داشــتيم، انتظار اين اســت که بيشتر از 50 درصد کابينه تغيير کند». او در پاســخ به اينکه چه وزيرانی کمترين اقبال را داشــتند، گفت: «آنهايی را که مورد اقبال نبودند؛ نمیتوانم بگويم؛ ولی آنها که مورد اقبال هســتند، وزرای خارجه، نفت و بهداشت هستند که سه وزارت اول بودند. وزارت راه هم به سبب اينکه در خريد هواپيماها و شکســتن تحريمها پيشگام بود، با اقبال روبهرو شد .»

در همين رابطه «عبدالله ناصری»، عضو شــورای عالی مشــورتی اصاحطلبان، به «ايرنــا» گفته: « با توجه به گشــايشهايی که در حوزه ســرمايهگذاری خارجی در حــال شــکلگيری اســت، روحانی بايد تغييراتــی را در بخش اقتصادی دولــت ايجاد کند. درمجموع بخش اقتصادی دولت بايد سامانی ديگر پيدا کند، زيرا دولت بايد در اين چهار ســال، کارهای اقتصــادی بزرگی انجام و رکود را پايان دهــد. نقطه ثقل ديگر کابينه دوازدهم بخش سياسی آن است». او مستقيما از لزوم کناررفتــن وزير کشــور صحبت کــرده و افــزوده: «اين بخش نيازمند تغييراتی جدی اســت. 29 ارديبهشــت ميــزان کفايت اجرائــی شــخص آقــای وزير کشــور را نشــان داد. معتقدم حــدود دو تا ســه ميليون رأی روحانی بهخاطر اين بیتدبيری وزارت کشــور بهعنوان مجری برگــزاری انتخابات کاهش پيدا کــرد». او ادامــه داد: «انتقــاد ديگری هم به ايــن وزارتخانه وارد اســت... . وزير کشوری که قريب يک ســال است پست معاونت سياسی خود را خالی گذاشــته و دغدغهای هم بــرای آن ندارد، بايد عوض شــود. عاوه بر اين وزارتخانه در حوزه کارکرد سياسی، بخش امنيتی دولت يعنی وزارت اطاعات و دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی نيز بايد برای تغيير مدنظر قرار گيرند .»

3 ویژگی کابینه

پارسايی همچنين در حاشيه جلسه علنی مجلس، ســه ويژگی را برای کابينه دوازدهم برمیشمارد: «اول اينکه روی وعدهها و شــعارهای آقای رئيسجمهوری دارای يــک گفتمان مشــترک باشند». ناصری هم میگويد: «يکــی از مشــکات کابينــه يازدهــم ناهمگونــی آن بود. بــا احتســاب اســتانداران، فرمانــداران و مديــران ميانی دولت، حــدود 60 تا 70 درصد قوه مجريه دست طيفی بود که قرابتی با گفتمان رأیدهندگان بــه روحانی نداشــتند. ممکن اســت افرادی از نظر شخصی دارای قابليتهــای خوبــی باشــند؛ امــا وقتــی بــا ديگر اعضای کابينه هماهنگ عمل نکننــد يکپارچگــی لازم برای اجرای برنامههای دولت از بين مــیرود». او همچنين افزوده که «بهتر اســت تجربه دولت اصاحــات را مثال بزنم. دولت اول آقــای خاتمی - البته بــا دوزی پايينتر- از نداشتن انســجام رنج میبرد. رئيسجمهور وقت برای رفــع اين نقيصه کابينهای يکدســتتر را که گفتمان او

آقای رئیسجمهوری طبق قانون باید خودش به نتیجه نهایی برسد؛ اما خودشان قطعا از مشورت افرادی که همسوی دولت هستند، نه بهصورت مصداقی، بلکه به شکل انتظارات، ویژگیها و شاخصها برای وزرا استفاده خواهند کرد

را دنبــال میکردند بــه کار گماشــت». ويژگی دومی که «پارســايی» درباره آن صحبت میکنــد، ويژگیاي اســت که بســياری - از اصاحطلب و اصولگرا- بر آن تأکيد میکنند: سن و ســال کابينه. او میگويد: «ترکيب مطلوب، تلفيقی از افرادی اســت که سن بالايی دارند و باتجربه هســتند، با جوانانی که انگيــزه کار و اعتقاد بــه گفتمان دارند و افراد دانا و توانمندی هســتند. اين ترکيب میتواند کابينه را موفق کند». پارســايی ويژگی ديگر کابينه را پاکدستی اعضای کابينه دانست؛ «بدون شــک اگر کابينه پاکدست باشد، شــهامت و جسارت دفاع از برنامههای دولت را خواهد داشــت و در دولت پاکدست وزرا میتوانند در جاهای خاص ريسک کنند و برای عبور از بحرانها تصميمات حياتی را لحاظ کنند».

او در پاسخ به اين سؤال «شرق» که «وزير ارتباطات گفته روحانی شــخصا برای کابينــه تصميم میگيرد»، گفت: «آقــای رئيسجمهوری طبق قانون بايد خودش به نتيجه نهايی برســد؛ اما خودشــان قطعا از مشورت افــرادی که همســوی دولت هســتند، نــه بهصورت مصداقــی، بلکــه بــه شــکل انتظــارات، ويژگیها و شاخصها برای وزرا استفاده خواهند کرد».

حالا با وجود اين کمتر از يک ماه تا تحليف روحانی باقــی مانده و احتمال دارد روحانی مانند ســال 92 در همان روز، فهرســت وزرای پيشــنهادی را به مجلس ارائه کند؛ فهرستی که اگر ترکيب آن همسو با سبد آرای روحانی نباشد، میتواند انتقادها را بالا ببرد و در غير اين صورت میتواند رضايتمندی را به همراه داشته باشد و به بدنه اجتماعی حامی دولتش بيفزايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.