اضافهشدن بند جديد به طرح کاهش مجازات اعدام براي محکومان مواد مخدر

Shargh - - سياست -

ســخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس با اشاره به اصاح طرح کاهش مجازات اعدام، گفت: بر اساس اصاح صورتگرفته مجازات اعدام براي توليد و توزيع صد کيلوگرم مواد مخدر سنتي و دو کيلوگرم مواد مخدر صنعتي در نظر گرفته شد.

به گــزارش «خانه ملت» حســن نوروزي در توضيح جلســه يکشــنبه کميســيون قضائي مجلس که با حضور دادستان کل کشور، معاون حقوقي قوه قضائيه و دبيرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شــد، گفت: «طرح الحــاق يک ماده به قانون مبــارزه با مواد مخدر بهدليــل انجام اصاحاتي بنا به درخواســتهاي مکرر مسئولان اجرائي و دســتگاه قضائي مجددا به کميسيون ارجاع شد که در جريان اين اصاحات، بندهايي به اين طرح اضافه شد». اين طرح تاکنون سه بار در دستور کار مجلس قرار گرفته ولي از دستور کار خارج شده است. نوروزي اين مخالفتها را از ناحيه برخي مسئولان قوه قضائيه، ســتاد مبارزه با مواد مخدر و وزير کشور اعام کرده بود. او همچنين گفته بود يکشــنبه يعني روز گذشــته براي آخرين بار از مسئولان مربوطه به کميســيون قضائي دعوت به عمل ميآورد تا نظرات آنها شــنيده و طرح بار ديگر وارد دســتور کار مجلس شود. پيش از اين سخنگوي کميسيون قضائي از اقــدام رئيس و هيئترئيســه مجلس در خارجکردن طرح از دســتور کار مجلس بهشدت انتقاد کرده بود.

حسن نوروزي، نماينده مردم بهارســتان و رباطکريم در مجلس شوراي اسامي، در ادامه تصريح کرد: «بر اســاس اصاحات انجامگرفته «چنانچه مرتکب موفق به ســاخت، توليد، توزيع، فروش يــا واردکردن مواد مخدر و روانگــردانِ موضوع ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر )مانند ترياک، شــيره، سوخته و...( مشــروط به اينکه بيش از صد کيلوگرم باشد، شود، مجازات او اعدام خواهد بود». او افزود: «در بند ديگر نيز آمده اســت «ســاخت، توليد، توزيع، فروش و واردات بيش از دو کيلوگرم مواد مخدر و روانگردانِ موضوع ماده 8 ايــن قانون )هروئين، مورفين، کوکائين و ديگر مشــتقات شــيميايي مورفين و کوکائين( مرتکب اعدام ميشود»، همچنين مجازات اعدام درباره ســاير جرائم ماده 8 اين قانــون، در صورتي که مواد مخــدر مذکور صدور، ارســال، خريد، مخفيکردن، نگهداري، حمل يا در معرض فروش قرار گرفته بيش از پنج کيلوگرم باشد، صادر ميشود».

نوروزي ادامه داد: «بر اســاس تبصره مصوب اين طرح؛ «در صورتي که مرتکــب محکوميت مؤثر به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را نداشــته باشــد، به حبس درجه يک محکوم ميگردد»، در واقع مجازات اعدام زماني اســت که يک محکوميت مؤثر داشــته باشد». اين طرح اگر به قانون تبديل شــود، با توجه به عطف بماسبقشدن آن، ميتواند حدود چهار هزار نفر را از حکم اعدام نجات دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.