پاسخ وزارت كشور به علمالهدي

Shargh - - سياست -

در پي طــرح مجــدد برخــي ادعاهاي انتخاباتــي، پورعليمطلــق، مشــاور وزير کشــور و دبيــر هيئــت اجرائــي مرکــزي دوازدهميــن دوره رياســتجمهوري و دبير ســتاد انتخابات کشور، در نامهاي به ادعاها درباره کمبود تعرفه پاسخ داد.

حجتالاســام علمالهدي در نماز جمعه 14 تير مشــهد گفته بود: هرچند صحــت انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رســيد و اين موضوع مورد قبول هر انســان مؤمن و ايراني اســت؛ اما بايد بــه تخلفات انتخاباتي نيز بهصورت کامل رسيدگي شود. تخلفات صورتگرفته در مسئله توزيع تعرفهها و ديگر موارد را بايد قوه قضائيه بهصورت دقيق بررسي کند.

به گــزارش پايگاه اطاعرســاني وزارت کشــور، در نامــه دبير ســتاد انتخابــات وزارت کشــور آمده اســت: «مطابق جلســات متعدد با مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال کشــور، تعداد واجدين شرايط 56,410,234 نفر تعيين و براســاس تجربيات گذشته و تمهيــدات صورتگرفته براي برگــزاري انتخابات، درمجمــوع 67,482,000 بــرگ تعرفــه اخــذ رأي براي انتخابات رياســتجمهوري، چاپ و براســاس جــدول زمانبندي به کليه اســتانداريها و ســپس فرمانداريهاي سراســر کشور ارســال گرديد که در تمــام مراحل، نمايندگان شــوراي محتــرم نگهبان حاضر و ناظر بر امور بودهاند».

در ادامــه نيز آمده اســت: «براســاس قوانين و مقررات برگــزاري انتخابات ازآنجاکه اولا: از ســوي شــوراي محترم نگهبــان بهعنوان دســتگاه ناظر بر امر انتخابات از هيچ ســطحي اعم از: هيئت نظارت مرکزي، هيئتهاي نظارت استان، شهرستان، بخش و ناظرين شــعب اخــذ رأي و نيز ثانيــا از هيچيک از اعضاي هيئتهاي اجرائي که با عضويت نمايندگان دســتگاه قضائي همراه اســت و ثالثــا از هيچيک از بازرســين وزارت کشور مستقر در شــعب اخذ رأي، بازرســين شهرستان، استان و ســاير دستاندرکاران برگــزاري انتخابــات کــه همگي از اقشــار مختلف جامعــه ميباشــند هيچ گــزارش رســمي مبني بر کمبود تعرفه و عدم اخذ رأي به اين دليل به ســتاد انتخابات کشور ارائه نگرديده؛ لذا وزارت کشور ضمن رد مطالب منتقلشده به حضرتعالي و مطروح در خطبههاي نمــاز جمعه مــورخ 4/16/96، خواهان فرصت مناســب بهمنظور ارائه توضيحات مکفي و مســتدل از تريبون نماز جمعه ميباشد تا نسبت به تنوير افکار عمومي اقدام نمايد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.