رشد با طناب خودروسازان

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته بورس اوراق بهــادار تهران به روند مثبت خــود از ابتــدای هفته ادامه داد و شــاخص کل با رشــد 0.13 درصــدی معــادل 103.81 واحد بــه کانال 79 هــزار واحدی نزدیک شــد. در این روز حجــم و ارزش معامات مانند روز شــنبه بالا بود و بالغ بر یکمیلیاردو 121 میلیون ســهم و سایر اوراق بهادار به ارزش دوهــزارو 617 میلیارد ریال معامله شد.روز گذشــته بورس اوراق بهادار معامات خود را در حالی به پایان رساند که شاخص کل با افزایش 103.81 واحــدی بــه رقم 78 هــزارو 985.4 واحد رســید. همچنین شــاخص قیمت با افزایش 34.8 واحدی به عــدد 26هزارو 499.4 واحد و شــاخص آزاد شناور با رشــد 201.7 واحدی به عدد 86هزارو 140 واحد دست یافتند. در این بازار و فرابورس ایران عمدتا ســبزپوش بیش از یکمیلیاردو 393 میلیون سهم و ســایر اوراق بهادار به ارزش پنجهزارو 698 میلیارد ریال دادوســتد شد که سهم بورس تهران از این معامات بیش از یکمیلیاردو 121 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش دوهزارو 617 میلیارد ریال بود و ســهم بازار فرابورس نیز 272 میلیون انواع سهام و ســایر اوراق بهادار به ارزش سههزارو 80 میلیارد ریال رقم خورد.در این معامات شاخص فرابورس با رشد 3.8 واحدی وارد کانال 900 واحدی شد و مانند روزهای گذشــته «مارون» بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص فرابورس ثبت کرد. در این بازار طبق روال چند وقت اخیر «ذوب» که حال و روز مســاعدی در روزهای اخیر ندارد، پربینندهترین سهم بود. در بورس تهران نیز معامات «همراه» بــا تأثیر 57.6 واحدی بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل و «فخاس» که روز گذشته نیز صف فروش بود با تأثیر 35.46 واحدی بیشــترین تأثیــر منفی را بر شــاخص کل گذاشــتند. دیــروز گروه رایانــه و فعالیتهای وابســته به آن با ســرگروهی «آپ» برترین صنعت بازار از نظر ارزش معامات بود و پس از آن خودرو و فلزات اساســی قرار گرفتند. شــاخص صنایع قند و شــکر، خودرو و کانههای غیرفلزی بهترتیب بیشترین بازدهی و رشد روز گذشته را رقم زدند.در پایان معامات این روز نیز مانند روزهای گذشته، سهامدار عمده مخابرات ایران )شــرکت توسعه اعتماد مبین( با عرضه چهار بلوک عمده به حجم 551 میلیون سهم و به ارزش هزارو 79میلیاردو 960 میلیون ریال بیشترین حجم و ارزش معامات را به خود اختصاص داد و توانســت تأثیر بسزایی بر بالانگهداشتن حجم و ارزش کل معامات بگــذارد. همچنیــن در این معامات فــولاد مبارکه اصفهان، بانک ســینا، گروه مدیریت ســرمایهگذاری امیــد، ایرانخــودرو و ملــی صنایع مس ایــران در بازار دیروز عرضههای بلوکی داشــتند.روز گذشــته معامات «مداران» بیشــترین صــف خرید را رقم زد و «ختراک» هم بیشــترین صف فروش را داشــت. از ســوی دیگر «قثابت» با توجه به عدم کشــف قیمت در روز معاماتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با اســتفاده از مکانیســم حراج تكقیمتی با رشــد چشمگیر 20.32 درصدی به قیمت هزارو 563 ریال رسید و بیشترین افزایش قیمت را در میان سایر سهام تجربه کــرد. پس از آن بهترتیب «فــروس» با 6.34 درصــد، «فخوز» با 5.73 درصد و «قشــرین» با پنج درصد بیشــترین افزایش قیمت را داشتند. در سوی دیگر بــازار «غمهرا» با 4.98 درصد، «کدما» با 4.85 درصــد و «بالبر» بــا 4.83 درصد بیشــترین کاهش قیمت را رقم زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.