تهییج حس رقابت قطریها با ایران

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل توتال جمعه این هفته )23 تیر( به قطر میرود تا قرارداد توســعه میدان نفتی الشــاهین را با این کشــور نهایی کند. پس از قــرارداد توتال برای توســعه پارس جنوبی، حس رقابت قطریها در برابر ایران تهییــج و منجر به این قرارداد میشود.شــرکت بزرگ نفتی فرانســوی )توتال( با تمرکز روی مســئله اقتصــادی تــاش میکند تــا بدون توجه به مســائل سیاســی در منطقه خلیجفارس ســرمایهگذاری کند. پاتریک پویانه، مدیرعامل شــرکت فرانسوی توتال، روز گذشــته اعام کرد باوجود تنشهای سیاسی بین قطر و چندین کشــور همســایه عربی، 14 جولای )23 تیر( به دوحه ســفر میکند تا قرارداد توســعه بزرگترین میدان نفتــی قطر؛ «الشــاهین» را نهایــی کند.هفته گذشــته توتال نخســتین قرارداد بعد از تحریمها را با ایران امضا کرد. این قرارداد 20 ســاله برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارسجنوبی امضا شــد.توتال امضای این قــرارداد را بدون توجه بــه تنشهای منطقهای و حتی رشــد تنشها بین ایران و اعــراب دنبال میکند. پویانه گفت: تنشها بین قطر و چهار کشــور عربی رو به افزایش اســت و البته حساسیتهایی هم برای ما ایجــاد میکند، اما موقعیتی اســت که توتال میتواند بهعنــوان پلی برای تفاهم این کشــورها عمل کند. ما تجربه خاصی برای انجام معامات در شــرایط ناامنی ژئوپلیتیکی داریم.شرکت توتال در سال 1920 تأسیس شد و تاکنون در بین رقبای اصلی خود توانسته با تمرکز صرف روی مســائل اقتصادی مسیر پیشرفت را هموار کند.ولنتینا کرتچما، مدیر همکاریهای مؤسســه وود مکنزی، گفت: به نظر میرسد توتال بتواند عاملی برای فرونشاندن تنشهای سیاسی منطقه باشد، چراکه تنها تمرکز این شرکت روی مســائل اقتصادی است.توتال پروژههای بســیار زیادی در امارات، عربســتان و عراق دارد و پیش از عقد قرارداد با ایران به قطر سفر کرده و درباره توسعه میدان الشاهین مذاکره کرده بود که قرار اســت جمعه، 23 تیر برای نهاییکردن این قرارداد به قطر سفر کند.در این میان شرکتهای داچشل و بیپی نیز رقیبهای جدی برای توتال در توسعه میادین نفت و گاز قطر هســتند. دو شــرکت داچشل و بیپی هم با امیر قطر نشســتی برگزار کرده و پس از این نشستها بود که امیر این کشــور عربینشین اعام کرد تولید گاز خود را 30 درصد افزایش خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.