داخل خودرو حریم خصوصی است

Shargh - - اقتصاد -

در این تبصره کلمه وسایل نقلیه بهطور مطلق ذکر شده است. اما براساس منطق تفسیر حقوقی نمیتوان اطــاق این واژه را به معنــای کلیبودن آن تلقی کرد و گفت تمام خــودرو اعم از خودروهای شــخصی و عمومی و داخل و خارج آن حریم خصوصی نیســت؛ زیرا چنین ســخنی به منزله قبول نتایــج غیرعرفی و مردودی اســت که در بالا گفته شــد و منجر به نقض حقوق اساســی اشخاص میشــود. بنابراین در اینجا بایــد برای روشنشــدن اطاق واژه وســایل نقلیه، به جســتوجوی مقید آن برآمد. در اینجا بیشک اصول حقوقی، قاعده لاتجسسوا، عرف و سنت عمومی مقید آن واژه میشوند. نتیجه آنکه آن مقدار از وسایل نقلیه که بهعنوان داخل خودرو محســوب میشــود، حریم خصوصــی اما فضای بیرونی خــودرو )یا بهاصطاح بدنــه آن( حریم خصوصی نیســت. بهعنــوان مثال هرکســی میتواند آن را نگاه کند، یــا از آن بدون آنکه داخــل خودرو دیده شــود، عکسبــرداری کند. نباید فراموش کرد که مســتفاد از اصل 22 قانون اساســی اصل بر آن اســت که وسایل شخصی اشخاص حریم خصوصی آنهاست؛ مگر خاف آن اثبات شود. در این صــورت ازجمله تبعات اصل این اســت که در موارد شک و تردید باید به اصل عمل کرد و حاکمیت حریم خصوصی را غلبه داد. نهایتا اینکه داخل خودروهای شــخصی، حتما حریم خصوصی است و حتی کسانی که معتقدند داخل خودروها حریم خصوصی نیست، در زندگی شــخصی و خودروی خودشــان نمیتوانند به نتایج عملی سخنشــان پایبند بمانند و بپذیرند که داخل خودروی آنها حریم خصوصی نیست. زیرا آنها هم به شیوه عقا و سنتهای متعارف زندگی میکنند. تفسیری از قانون که نه با منطق حقوق نه با عرفهای جاریه سازگاری نداشته باشد، عما قدرت اجرا نخواهد یافــت و اثــری جز سســتی و تزلزل نظــام حقوقی و دستگاههای اجرائی آن به بار نخواهد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.