الزامات ایران در زلزله سياسي عربستان

Shargh - - اقتصاد -

... جنگ یمن که آتشافروز آن محمدبن ســلمان بود و پایان آن با هر ســناریویي به حمایت سیاسي و لرزه یا استحکام پایههاي ســلطنت او بستگي دارد. مسئله قطر هم هنوز ســمت و سوي صحیحي پیدا نکرده اســت. قطــر از نظر عربســتان فرزند ناخلفي است که اتفاقا رودرروي عربستان ایستادگي ميکند. تحریم قطر، شکســتگي در اتحاد عربي کشــورهاي خلیــج فارس انداخت و باعث شــد که جبهه عمان و کویــت و قطر تقویت شــود و جبهه قطر و ترکیه و ایران شــکل تازهاي پیدا کند.مقاومت قطر در پذیرش پیشنهادات 13گانه عربستان هم به اقتدار قطر کمک کرده است. اگر ملک ســلمان بهزودي فوت کند که هنوز رابطه با قطر قطع اســت، وصــل این رابطه در زمانه ســلطنت محمدبن سلمان که آن روز به ملک محمد بن سلمان معروف است، کاري است مشکل. درســت مانند کاف سردرگم جنگ محمد سلمان با یمن. ميماند رابطه با ایران. آنسوتر ترامپ تاجر هم به شــیر گاو پروار منطقه نظر دارد. ترامپ توانســته بیش از 430 میلیارد دلار از عربســتان به صورت نقد و قرارداد و تعهد با خــود به آمریکا ببرد و در جواب رسانهها بگوید این هم شغل، شغل، شغل. او توانسته به قطر 15 میلیارد دلار هواپیماي جنگي بفروشد. او توانســته ‪/31 5‬میلیــارد دلار اوراق قرضه آمریکایي را به دولت کویت بفروشــد، با یک رقص شمشــیر و میهماني خانوادگي که میلیونها دلار هدیه شخصي دریافت کرد، نزدیک به 500 میلیارد دلار از گاو پرشیر منطقــه را به آمریــکا برد. آیا محمد ســلمان جوان که عدم تعادل او در رفتار و گفتار بر همگان روشــن اســت، همان گاوداري نخواهد بــود که نئوکانهاي آمریکایي گاوچران به دوشیدن شیر منطقه خاورمیانه رغبت بیشتري پیدا خواهند کرد؟ منطقه خاورمیانه با حضور محمد بن سلمان آبستن حوادثي است که باید دولتمردان ما با درایت به آن نگاه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.