عراق توليد نفت از ميدان نفتی هویزه را آغاز کرد

Shargh - - اقتصاد -

درحالیکه میدان نفتی هویــزه، بین ایران و عراق مشترک اســت و در مرز دو کشــور قرار دارد، عراق با حفر نخستین چاه، تولید خود را از این میدان آغاز کرد. به گزارش رویترز، وزیر نفت عراق اعام کرد این کشور حفاری نخســتین چاه در میدان نفتی هویزه را که در نزدیکی مرز ایران اســت، آغاز کــرد. این میدان بیش از یک میلیارد بشــکه نفت در خود جای داده اســت. وزیــر نفت عراق در بیانیهای اعــام کرد این میدان از سوی شرکت دولتی «میسان» توسعه مییابد و صنایع نفت و گاز بر آن نظارت میکند.براســاس این گزارش، جابر اللعیبی وزیر نفت عراق، در مراسم حفر این چاه در میدان نفتی هویزه حضور یافت و برنامه توســعه میــدان نفتی هلفایا را نشــانگذاری کــرد.در صورت توســعه بندر هلفایا، ظرفیت این میدان در سال 2018 دو برابر میشود. توســعه این میدان از سوی شرکت پتروچاینا انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.