سنگينترین پرداخت خسارت ارزی

Shargh - - اقتصاد -

حادثه آتشسوزی پتروشیمی بوعلی در حالی نخستین ســالگرد خود را پشت ســر گذاشت که تمام خسارت ناشــی از این حادثه به ارزش بیش از 94 میلیون یورو از سوی کنسرسیوم شرکتهای بیمهای به راهبری بیمه ایران پرداخت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.