گردهمايي تیم بازارپردازي شرکت لوازم خانگي بوش در ايران ‪) Merchandising(‬

Shargh - - اقتصاد -

گردهمایي ســهروزه تیم بازارپردازي شــرکت لــوازم خانگي بــوش در ایــران با حضــور آقاي محمــت آري رئیس دفتــر بوش ایــران در هتل چالــدره تنکابن با شــرکت 24 نفر برگزار شــد.به گزارش مســئول روابــط عمومي شــرکت بوش، در مــدت برگزاري این گردهمایي دوره آموزشــي ارتقاي مهارتهــاي دادهپردازي بــازار در صنف لوازم خانگي، چگونگي حفظ ارزشهاي یک برند و بهکارگیــري آن براي ارتقاي کیفیت مصرف و در نهایت مثمرثمربودن در زندگــي مصرفکنندهها برگزار شــد.بر این اســاس هدف ایــن گردهمایي و ســمینار ســهروزه حفظ وحدت تیم بازارپرداز و تشــویق براي حضور مثبت و مناســب و باروحیه در فراینــد فعالیتهــا و همکاري با این شــرکت بوده چراکه این افراد به عنوان نماینده مســتقیم شرکت بوش در بازار فعال و به نوعي تمثیلگر این شرکت در اولین برخورد مشــتریان با فروشگاهها هستند؛ ضمن اینکه فروشگاهها اطاعات را براي رساندن به دست مشتري از بازارپردازهاي شرکت دریافت ميکننــد بنابراین هرچقدر آنها مثبتتر و فعالتر باشــند، در نهایت مشتري احساس بهتري از برند خواهد داشــت.همچنین به گزارش روابط عمومي شــرکت بوش یکــي از اهــداف تأکید بر این گردهمایي اهمیــت یکپارچگي و وحدت تیم بازارپــردازي بود و بــه همین منظور در حاشــیه دوره آموزشي، مســابقات و فعالیتهاي گروهي مثــل جنگلنوردي و کمپینگ انجام شــد تا افراد شــرکتکننده نســبت به یکدیگر احساس تعلق مثبت کرده و در پیوند ذهني و عاطفي و اجتماعي براي موفقیت مشــترک با انگیزه و انرژي بیشتر به کار خود ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.