هدف ايران و ترکیه رسیدن به تجارت 50 میلیارددلاری

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

نیهات زیپکچي، وزیر اقتصاد ترکیه هدف بــزرگ تجــارت با ایران را رســیدن به ســقف 50 میلیارد دلار در ســال عنوان کرد و گفت: رســیدن به این هدف نهتنها روابط اقتصادي دو کشــور را توســعه خواهد داد، بلکه ميتواند براي توسعه روابط با کشور سوم هم مناسب باشد. وزیر اقتصاد ترکیه ابــراز امیدواري کــرد موافقتنامه تجارت ترجیحــي بیــن دو کشــور هــدف افزایش حجم مبادلات بین دو کشور را تا 30 میلیارد دلار در سال محقق کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.