هشدار درباره مصرف برق

Shargh - - اقتصاد -

پایــگاه اطلاعرســاني وزارت نيرو:

هوشــنگ فاحتیان، معاون وزیر نیــرو در امور برق و انرژي با اشاره به رکورد مصرف 55 هزار و 400 مگاواتي هفته گذشــته، گفت: این حجم از تولید، انتقال و توزیع برق، حداکثــر توان صنعت برق براي تأمین برق کشــور اســت و اگر مــردم پنج تــا 10 درصد صرفهجویــي را در برنامه خود نداشــته باشــند، شبکههاي برق در شرایط ریسک کامل قرار گرفته و ممکن است دچار آسیب شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.