آلمان در دامغان نیروگاه بادي ميسازد

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

امیر خلیليخواه، مدیرکل امور اقتصادي و دارایي اســتان ســمنان گفت: فعالان اقتصادي کشــور آلمان در ســال جاري با همکاري بخش خصوصي این اســتان، نیروگاه بادي در شهرستان دامغان ميسازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.