كارنامه 4سرالیه دستگاه دیيپلماس

Shargh - - ديپلماسي -

وزارت امــور خارجه در ســالهاي دولت یازدهم پرکارترین و پرالتهابتریــن روزهاي عمرش را تجربه کــرد. پیگیــري پرونده هســتهاي به ایــن وزارتخانه برگردانده شــد؛ درحاليکه ســالها پروندههاي مهم از دســتگاه دیپلماســي خــارج و به شــوراي عالي امنیت ملي واگذار شــده بود. همین امر موجب شــد نگاههاي بســیاري روي این وزارتخانه متمرکز شــود، وزارت خارجه و عملکرد شــخص وزیر براي موافقان و مخالفــان، موضوع ایــن تمرکز بــود. همین تمرکز موجب شده که شاید اکنون چهره محمدجواد ظریف و لبخندهاي معروفش را حتي بچههاي روســتاهاي دور ایران نیز ميشناسند. در چهار سال گذشته، بیش از تمامــي آنچه در دولت حســن روحاني گذشــت، مذاکــرات هســتهاي در مرکــز ثقل عملکــرد دولت قرار داشــت که نهایتا با دســتیابي بــه برجام و لغو تحریمهاي هســتهاي، گلوي اقتصاد ایران از دســت تحریمها نجات یافت. بااینحال وزارت خارجه که 18 ماه مذاکره فشرده با شش کشــور بزرگ را با دریافت قطعنامهاي که همه قطعنامههاي پیشــین را ملغي ميکرد، به پایان رساند، در داخل مورد بيمهريهاي فراوان قــرار گرفــت. مراودات سیاســي فــراوان با اروپایيها که بســتر مبادلات تجاري را فراهم ميکرد، مورد نقد بســیاري قرار گرفت و بيثمر خوانده شــد. بدعهدي آمریکا که دولــت جدید ضدبرجامي در آن بر ســر کار آمد نیز به پاي وزارت خارجه نوشته شد و بسیاري برجام را نقضشده فرض ميکنند و معتقدند دستگاه دیپلماســي در احقاق حق هستهاي کوتاهي ميکند. همه اینها در حالي است که همین وزارتخانه درگیر برخي مســائل منطقهاي نیز هســت؛ از جمله مذاکرات آســتانه با محور آتشبس در سوریه. با این اوصاف، دولت دوازدهم تا دو ماه آینده سر کار خواهد آمد و یک ســؤال مهم این اســت که آیا محمدجواد ظریف همچنان سکان دستگاه دیپلماسي را در دست خواهد داشــت یا نه؟ از برخي کارشناســان و سفراي ســابق خواســتیم دیدگاهشــان را درباره ضعفها و قوتهاي محمدجواد ظریف بنویســند و به این سؤال پاسخ بدهند که بهتر است او در دولت دوازدهم باقي بماند یا خیر؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.