نياز سياست خارجی؛ ظریف بهاضافه اختيارات

Shargh - - ديپلماسي - علی خرم كارشناس روابط بينالملل

سیاســت خارجــی دولــت یازدهم کار خــود را از جایی شــروع کرد که همهچیز به هم ریخته بود و شــکل دیگری داشت. دلیل این بههمریختگی نیــز وزیر خارجــه نبود. سیاســت خارجی دولــت نهم و دهم بــود که به فاصلهگرفتن ایران از جامعه بینالمللی و حرکت در مســیری غیر از تعامل سازنده با دنیا منتج شده بود. وزارت دکتر ظریف حاصلجمع دو عامل مهم بود؛ نخست تغییر رویه در سیاســت خارجی و دوم توانایی شخصی. دولت روحانی سیاســت خارجی مبتنی بر تعامل سازنده را انتخاب کرد. این تعامل سازنده مورد قبول جامعه بینالمللی نیز قرار گرفت. از همینرو شاهد بودیم مذاکرات هستهای در دوران ظریف مورد اقبال جهانی قرار گرفت. این تغییر در سیاســت خارجی همزمان بــود با وزارت ظریف بهعنــوان یک دیپلمات حرفهای که تاش کرد سیاست خارجی را بهجای اصول ایدئولوژیک با ابزار خود پیش ببرد. او با زبان بینالمللی ســخن گفت. مقصود زبانی اســت که اعتماد جهانی را جلب کرد و ســبب شــد حتی مسئولان کشــورهایی که تا دیروز خط و نشان میکشیدند، کنار او ایستاده و زیر پرچم جمهوری اسامی ایران عکس بگیرند. حال سؤال این است که در دولت دوازدهم میتوان این عنصر تعامل ســازنده را از سیاســت خارجی حذف کرد؟ پاسخ منفی است. نمیتوانیم با جهان بدون تعامل ســازنده مواجه شــویم و هرکســی غیر از ظریف نیز باید همین روند تعاملی را ادامه دهد تا از پس مشکات منطقهای و بینالمللی موجود که وضعیت خطرناکی ایجاد کرده اســت، برآید. سؤال بعد این اســت که فردی با دانش و تخصص کمتر از ظریف میتواند تصدی وزارت خارجه را بر عهده داشــته باشد؟ پاسخ به این سؤال نیز منفی است. اگر فرد مســلطتر از او داشته باشــیم، میتواند جای ظریف را بگیرد اما فکر میکنم که نداریم. نکته درخورتوجه دیگر این اســت ظریف برای ادامه کار و موفقیــت در عرصههای منطقهای و بینالمللــی چهچیز کم دارد؛ قطعا اختیارات. بســیاری به صورت مستقیم و غیرمســتقیم در گوشه و کنار برای او مشکلساز میشوند و درحالیکه شــناختی از وزارت امور خارجه ندارند، اظهارنظرهای سطحی میکنند.

بــه اعتقاد من سیاســت خارجی در دولت دوازدهم به تعامل ســازنده، تجربه ظریف و اختیارات بیشــتر نیاز دارد. حتی یک وزیر خارجه بسیار خوب نیز وقتی مرتب در مســیرش مانعتراشی شــود و اجازه حرکت نداشته باشد، نمیتواند مشکات موجود در عرصه منطقه و بینالملل را حلوفصل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.