وزیر از نگاه بهارستان

Shargh - - ديپلماسي -

«محمدجــواد ظریــف»، وزیر امور خارجه، بیشــتر وقت خــود در چهار سال گذشــته را صرف بهثمررساندن مذاکــرات هســتهای کرد و بــا وجود چالشهای داخلی بسیار توانست در این عرصه موفق باشــد. اقلیت تندرو در مجلــس نهم بارهــا و بارها تلاش کردند با طرح سؤال و انتقادهای تند، زمینــه اســتیضاح او را فراهــم کنند. توییتهایش، نزاع اعراب و اســرائیل، امضای توافقنامه ژنو، برقراری رابطه با آمریکا، ســفر به فرانسه و قدمزدن با جــان کری، ازجمله مواردی بود که طیف پایداری از آن انتقاد کردند. بعد از انتخابات مجلــس کمی از تنشها میان ظریف و نمایندگان کاســته شد؛ اما هنوز هم حرفهای محرمانه در جلسه کمیسیون امنیــت ملی بــه بیــرون درز میکرد و دردسرســاز میشــد. برخی از مجلس نهمیها که دیگر نماینده نیستند به شیوه ســابق از همه کارهای ظریف حتی تغییــر مدیران ایــراد میگیرند و گاهــی نیز برخی از مخالفان دولت با بیان ادعاهایی عجیب مانند اینکه ظریــف تعهد داده ســردار ســلیمانی را بــه آمریکا تحویل دهد، او را به واکنــش وامیدارند. بههرحال این نگاه و رویکــرد در مجلس دهم عمومیت ندارد و بســیاری از نماینــدگان با نگاهــی منصفانه دوران وزارت ظریف را ارزیابی میکنند. سیدمحســن علوی، دبیر کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی، یکی از این افراد اســت که در گفتوگو با «شــرق» گفت: «آقای ظریف چهــره تکنوکرات و در امور بینالمللی متخصص اســت و عملکرد چهارســاله او از ارتقای جایــگاه ایران در عرصه بینالمللی حکایت دارد». او افزود: «وزارت امور خارجه در دولت یازدهم توانست مســئله هستهای و تحریمها را بهخوبی سامان دهد؛ اما بهدلیل تمرکز بیشازاندازهای که بر مسئله برجام شده بود، در برخی موارد دیگر شاهد ضعف بودیم».

ایــن نماینده مجلس با بیان اینکه در این شــرایط بهتر اســت خیلــی به ضعفهــا نپردازیــم، گفت: «در یک ســال گذشته در کمیســیون امنیت ملی این ضعفها را به وزارت امور خارجه گوشــزد کردیم و آنها نیز ضعفها را تا حدودی برطرف کردند». علوی عملکرد وزارت امور خارجه و شخص آقای ظریف را درمجموع مثبت ارزیابی کرد و گفت: «البته درون این وزارتخانه نیاز به ایجاد تغییراتی احســاس میشود؛ برای مثل با توجه به شرایط اقتصادی امروز علاوه بر توجه و تمرکز به ســرمایه داخلی، به جذب سرمایه خارجی نیازمندیــم و وزارت امور خارجه میتواند با تعریف یک ســازمان کارآمد در این زمینه وارد عمل شود .»

کمال دهقانیفیروزآبادی، نایبرئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز از عملکرد ظریف و وزارت امــور خارجــه در دولــت یازدهــم ارزیابــی مثبتی داشــت و گفــت: «ظریف بدون شــک بهترین دیپلمات وزارت امور خارجه و بسیار حرفــهای اســت. کار را از مرحلــه صفــر در وزارت خارجــه آغاز کرده و بعــد از تجربهاندوزی در لایههای مختلف مدیریتی به وزارت رســیده اســت. بهاضافه اینکه درباره منافع ملی و مبانی انقلاب بســیار باغیرت و درعینحال انســانی اخلاقمدار و متواضع اســت. او معاونان خوبی انتخــاب کــرده و درمجمــوع تیم مدیریتی خوبی دارد .»

او با بیان اینکه «ســاختار وزارت امــور خارجــه نیازمنــد تغییراتــی اســت»، گفت: «بایــد به ظریف در ایــن زمینه کمک کــرد ». دهقانیفیروزآبادی افــزود : «ظریف ایدههای خوبــی در ایــن زمینــه دارد و اگــر بدانــد که همه دســتگاهها به او کمک میکنند، میتواند وزارت امور خارجه را ارتقا دهد. توجه داشته باشید همانطورکه تقویت بنیه دفاعی وزارت امور خارجه ضرورت دارد، تقویت بنیه وزارت امور خارجه نیز مهم است. باید با دیپلماتهای کشــورمان در حد دیپلمات رفتار شود و به وضعیت ســفرا، کنســولها و... که در خارج از کشــور در حال مأموریت هستند رســیدگی کرد. آنها نقــش مهمی در دفاع از حقوق جمهوری اســلامی و کســب حداکثری منافع ملی دارند؛ بنابراین باید به وضعیت آنها و خانوادههایشــان که بهواســطه نقل مکانهــای مــداوم و زندگی در کشــورهای مختلف آسیب میبینند، رسیدگی بیشتری شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.