واحدهاي 2و3نيروگاه بوشهر در دست پيمانکاران ایراني

Shargh - - ديپلماسي -

رئیــس شــرکت تولید و توســعه انرژي اتمي مبلــغ قــرارداد اســتقرار آزمایشــگاههاي روانشناســي و فیزیولــوژي میــان این شــرکت و دانشــگاه شــهید بهشــتي را چهار میلیارد تومان عنوان کرد. دکتر محمد احمدیان، رئیس شــرکت تولید و توســعه انرژي اتمــي در جمع خبرنگاران پــس از امضــاي قــرارداد اســتقرار آزمایشــگاه روانشناســي و فیزیولوژي در پاسخ به سؤال ایسنا در رابطه با تضمین استانداردبودن کار کارشناسان و روانشناسان ایراني در پروژه مذکور گفت: تنظیم این قرارداد حدود دو ســال طول کشــید و این به دلیل حساســیتهاي مدنظر شماست. در جریان تنظیم قــرارداد و گامهایي که براي اجرائيشــدن آن برداشــته شــد، به دقــت کارشناســيبودن و مهارتهاي روانشناســان در ارتباط با موضوعات هســتهاي، بهویژه نیروگاهي مدنظر قــرار گرفت. ما در جریان اجراي ایــن پروژه از همکاري آژانس بینالمللي انــرژي اتمي بهرهمند خواهیم بود و با توجه به نمونههایي که در سالهاي قبل پیمانکار روس اجرا کرده اســت، کیفیــت مطلوب کار براي همــکاران ما شــناخته شــده اســت. او گفت: ما اطمینان داریم دانشــگاه شهید بهشتي ميتواند با کیفیت خوب این کار را به انجام برساند. احمدیان درخصــوص آخریــن وضعیــت واحدهــاي ٢و٣ نیروگاه بوشــهر نیز گفت: کار از ابتداي ســال ٩5 شروع شــد. سفارش ســاخت برخي تجهیزات به پیمانکاران ایراني داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.