ديهر بسراتبهاري اربدوغای ن،از عآنكادراابهلاتستانبویل رسيدند

Shargh - - جهان -

وقتي ســه هفته پیش کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوري خلق، در اعتراض به بازداشت انیس بربراوغلــو، همحزبياش، از عزم خود براي برگزاري یک راهپیمایي اعتراضی خبر داد، شــاید کمتر کسي در حــزب حاکــم، او را جدي گرفــت. مخالفانش با تمســخر به او ميگفتند: «راه برو عمــو کمال»؛ اما حالا عمو کمال با طي مســیر 4۳۲کیلومتري آنکارا تا اســتانبول، نهتنها توانســت دهها هــزار نفر را در این مســیر با خود همــراه کند، بلکه با رســیدن به استانبول، هراس در دل اقتدارگرایاني انداخته است که مخالفان و منتقدان خود را تروریست ميدانند.

راهپیمایي عدالت بعــد از اعتراضات پارک گزي، مهمتریــن حرکــت و جنبــش اعتراضــي در ترکیه محســوب ميشــود. برخي حتــي پا را از ایــن فراتر گذاشته و آن را با راهپیمایي نمک ۱۹۳0 هند مقایسه ميکنند که با پایاندادن به ســلطهگري انگلســتان، اســتقلال را براي هند به ارمغان آورد. از دیگر ســو، مؤلفههایي مانند رهبري کاریزماتیک، رشــد فزاینده جمعیت معترض، اســتفاده گســترده از رسانههاي اجتماعــي و پرهیــز از خشــونت، این حرکــت را به انقلابهاي رنگي در اروپاي شرقي شبیه کرده است و به همین خاطر، نگرانيهاي زیادي را در حزب حاکم به دنبال داشــته اســت.البته رابطه رجب اردوغان و کمال قلیچداراوغلو همیشه نیز اینقدر تیرهوتار نبوده اســت. تنش میان رهبران دو حزب عدالت و توسعه و جمهوري خلق، در حالي بالا ميگیرد که یک ســال پیش، روابط بین دو حزب حســنه بود. قلیچداراوغلو بعد از کودتاي نافرجــام، با محکومکردن کودتاچیان همبســتگي خود را بــا دولت نشــان داد؛ اما بعد از رفراندوم قانون اساســي در راســتاي اســتقرار نظام ریاستي و افزایش اختیارات اردوغان، حزب جمهوري خلــق با حزب اردوغــان زاویه پیدا کــرد؛ تاحديکه قلیچداراوغلــو، اردوغــان را دیکتاتــور خواند. رهبر حزب جمهوري خلق، در یادداشــتي که بهتازگي در گاردین منتشــر کرده نیز از اعلام وضعیت عمومي از ســوی حزب حاکم، پنج روز بعد از کودتای نافرجام در جــولای ۲0۱۶، بــه عنوان کودتــاي دوم یاد کرده اســت که به حکومت قانون و دموکراســي پارلماني انجامیــد. او برگزاري همهپرســي قانون اساســي را نیــز غیرمنصفانــه و غیرقانوني ميدانــد. البته نباید فراموش کرد که خود حــزب جمهوري خلق نیز در فراهمآوردن شــرایط بازداشت و تعقیب نمایندگاني ماننــد بربراوغلو، بيتأثیــر نبوده اســت. نمایندگان ایــن حزب در ماه مي ســال ۲0۱۶ میلادي، همگام با نمایندگان حزب عدالت و توســعه، به لغو مصونیت نمایندگان مجلس رأی دادند. هرچند آنها با این رأي ميخواستند جلوي سوءاستفاده حامیان تروریسم را بگیرند؛ اما حالا همین رأي به ضرر خودشان استفاده شــده اســت.اگر در ابتــدا اردوغان ایــده راهپیمایي عدالــت را فکري خام و ناپختــه ميخواند، حالا که معترضــان بــه ۶0کیلومتري اســتانبول رســیدهاند، همین فکر ناپخته باعث شــده تا اردوغان بیش از هر زماني، خطر را بیخ گوش خود احســاس کند. از یک ســو، این حرکت اعتراضي، اقتداگرایي او را بهشدت زیر ســؤال ميبرد و از ســوي دیگر، هرگونه مداخله، ميتوانــد رقیب او را به یک قهرمــان ملي بدل کند. البتــه اردوغان تــا این لحظــه از هــر فرصتي براي زیرســؤالبردن این حرکت بهره گرفته اســت. او که پیشتر رهبر حزب جمهــوري خلق را به خطگرفتن از «پکک» و «فتــح الله گولــن» متهم کرده بود، در یکي از آخریــن اظهارنظرهاي خود، قلیچداراوغلو را به رابطه با تروریستها متهم کرده است. قرار است این راهپیمایي تا زنــدان مالتپه که برابراوغلو در آن بازداشــت اســت، ادامه یابد. به گزارش بيبيسي، انیس بربراوغلو، نماینده مخالف دولت اســت که به اتهام همکاري با جان دوندار، سردبیر سابق روزنامه جمهوریت، در افشاي ارسال سلاح از سوی سرویس اطلاعاتي ترکیه )میت( به ســوریه در پوشش کمک دارویــي و غذایي به ۲۵ ســال زندان محکوم شــده است. انتظار ميرود در بیستوپنجمین روز و آخرین روز راهپیمایــي عدالت، نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر در اســتانبول گرد هم بیایند. اگر این پیشبیني درست از کار درآید، حزب عدالت و توســعه ضربه سنگیني را متحمل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.