مهندس روابط اسرائیل و عربستان

Shargh - - جهان -

بندر بنسلطان، رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربســتان، مهندس روابط این کشــور بــا تلآویو بوده اســت. براســاس تحقیقي که در اســرائیل انجام شــده، تحول در روابط تلآویــو و ریاض از اوایل دهه ۸0 قرن گذشــته، آغاز شده بود و اولین نشــانههاي این تحول، ارائه طرحهایي از ســوي ریــاض براي حل منازعه فلســطیني ـ اســرائیلي در قبال بهرسمیتشــناختن رژیم صهیونیســتي، از ســوي کشــورهاي عربي بود.به گــزارش مرکز اطلاعرســاني فلســطین، براســاس این تحقیق، شــاهزاده بندر، عامل تحریک خاندان پادشــاهي عربســتان، به تقویت روابط با اسرائیل بوده است؛ چراکه معتقد به لزوم اســتفاده از این روابط براي مقابلــه با ایران بود. بندر در ســال ۲00۷ با ایهود المرت، نخســتوزیر وقت این رژیــم، دیدار کرده بــود و مائیــر داگان، رئیس ســازمان جاسوســي اسرائیل «موساد» هم با مسئولان عربستاني دیدار داشــت. مهمترین مسائل مورد بحث، میان داگان و مسئولان عربســتاني، درخواست از ریاض براي صدور مجوز عبور هواپیماهاي اسرائیلي از آسمان عربســتان در مســیر حمله به تأسیسات هستهاي ایران، در صورت اتخاذ چنین تصمیمي از ســوي مقامات اسرائیل بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.