روسیه: موشک آزمایش شده کرهشمالی قارهپیما نبود

Shargh - - جهان -

هیئــت دائمــی چیــن در ســازمان ملــل که ریاســت شــورای امنیت ایــن ســازمان را در ماه جــولاي برعهده دارد اعلام کرد: روســیه مدارکی را به ســازمان ملل فرســتاده که نشــان میدهد کرهشــمالی در چهارم جولاي فقط یک موشــک میانبرد آزمایش کرده است نه بالستیک قارهپیما. کرهشمالی سهشــنبه اعلام کرد با موفقیت اولین موشک بالستیک قارهپیمای خود را آزمایش کرده که ۵۸0 مایل مســیر را پیمــوده و به ارتفاع ۱۷40 مایلــی در ۳۹ دقیقه پرواز دســت یافته و منطقه هدف را در دریــای ژاپن مورد اصابــت قرار داده است. در همین حال، کرهشــمالی با انتقاد شدید از پرواز پنج بمبافکن آمریکایی بر فراز شبهجزیره کره، واشنگتن را متهم کرد که این شبهجزیره را به سمت یک جنگ هستهای سوق میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.