استقبال عباس از طرح ترامپ برای تشکیل کشور فلسطین

Shargh - - جهان -

رئیــس تشــکیلات خودگــردان فلســطین از آمادگیاش براي پذیــرش طرح رئیسجمهوری آمریکا برای تشکیل کشــور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ خبر داد. به گزارش ایســنا، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مصاحبه با روزنامه «الشرقالاوســط» پس از پایان ســفر کاری خود به تونس گفت امیدوار اســت دونالد ترامــپ، رئیسجمهــوری آمریکا بــه تعهدات خود نســبت به حمایت فعلیاش از ایجاد کشور مستقل فلســطین در اراضی اشغالی در مرزهای ژوئن ۱۹۶۷ و گزینه همزیســتی مسالمتآمیز دو کشور و شــهروندان عربی و اســرائیلی و توقف شهرکسازی پایبند بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.