حبس خانگی برای رهبر اپوزیسیون ونزوئلا

Shargh - - جهان -

رهبر اپوزیسیون ونزوئلا پس از سه سال حبس از زندان آزاد شــد و به حبــس خانگی رفت. این اقدام دولت سوسیالیســت کاراکاس، امیدهایی را درباره عفو گســترده دهها فعال زندانی ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، لئوپولدو لوپز، رهبر اپوزیســیون ونزوئــلا پس از آزادی با جمعــی از هوادارانش روبهرو شــد و پس از بوســیدن پرچم کشورش، مشت دســت راستش را به نشــانه مبارزهطلبی بالا برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.