تظاهرات اسرائیلیها علیه نتانیاهو

Shargh - - جهان -

صدها اسرائیلی در اعتراض به روند کند و آرام تحقیقات در راســتای پرونده فســاد نخستوزیر اســرائیل اعتراض کردنــد. به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه عبری زبان یدیعــوت آحارونوت، صدها اسرائیلی در مقابل منزل آویخای مندلبیت، دبیرکل و مشــاور قضائی دولت اسرائیل در شهر «بیتــاح تیفــکا» در نزدیکــی تلآویو، نســبت به روند کنــد و آرام تحقیقات و رســیدگی به پرونده فســاد بنیامین نتانیاهو، نخســتوزیر اســرائیل و متهمکردن مســئولان قضائی به کارشکنی در این پرونده، تظاهرات اعتراضآمیزی به راه انداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.