بازداشت تعدادی از حامیان رهبر اپوزیسیون روسیه

Shargh - - جهان -

چندین نفر از حامیان رهبر اپوزیســیون روســیه در شــهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند. به گزارش دویچه وله، یک روز پس از آزادی الکســی ناوالنی، از رهبران اپوزیســیون روسیه بعد از تحمل ۲۵ روز حبــس، نزدیک به 40 نفــر از حامیان او در مســکو به اتهام برهمزدن نظم عمومی بازداشــت شدهاند. همچنین ۲0 نفر دیگر نیز در شهرهای دیگر روسیه به وسیله نیروهای پلیس بازداشت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.