نتانیاهو بین 2 رویکرد مذهبی یهود

Shargh - - جهان - حافظ البرغوثی

بهتازگــی اختلافات بین دو مذهــب دین یهود، یعنــی گرایش ارتدوکــس محافظــهکار و گرایش اصلاحطلب لیبرال، تشــدیده شــده است. مذهب نخســت در بین احــزاب دینــی متحد بــا بنیامین نتانیاهو و دولتش و مذهــب دوم میان اقلیتهای یهــودی آمریــکا، کانــادا و اروپا طرفــداران زیادی دارد. چیلــدون ادلســون، میلیاردر پیــر آمریکایی که هشــتمین میلیاردر جهان به حســاب میآید و گفته میشــود ثروتی بالغ بــر 40 میلیارد دلار دارد، یکــی از چهرههــای همیــن جریــان اصلاحطلب اســت که برای نیایش همزمــان زن و مرد در برابر دیــوار ندبه، با نتانیاهو وارد گفتوگو شــد و او هم پذیرفت؛ اما نتانیاهو چند روز بعد بر اثر فشار احزاب دستراستی موجود در دولتش، از این نظر برگشت.

نتانیاهو بقای سیاســی خود در دولت را مدیون کمکهای یهودیان آمریکایی اســت که سالانه یک میلیارد دلار کمک میکنند. از آن گذشــته، یهودیان آمریــکا مصرفکننــده اصلــی صادرات اســرائیل به آمریکا هســتند کــه بالغ بر صدهــا میلیون دلار میشــود. آنها بیش از دوسوم از اسناد خزانهداری اســرائیل را خریداری میکنند. به معنای دیگر، آنها ســرمایهگذار اصلی رژیم اسرائیل بوده و فشارهای سیاسی را برای حمایت از اسرائیل در آمریکا اعمال میکنند. آنها همچنین فرزندان خود را برای زندگی در شهرکها تربیت میکنند و در گروههای مختلف هرازچندگاهــی آنها را به ســرزمینهای اشــغالی میفرستند و حتی به آنها آموزش میدهند چگونه از ســلاح استفاده کنند. با وجود اهمیت این اقلیت، نتانیاهو به خاطــر بقای دولتش، این گروه را نادیده گرفت و بــه همین خاطر با تهدیدهای لابی یهودی )ایباک( از آن طرف اقیانوس اطلس مواجه شد که گفتند کمکهای مالی و سیاسی خود را به اسرائیل قطع خواهند کرد.

ایــن اختلاف بیــن دو جریــان یادشــده، از این هم شــدیدتر اســت. جریان اصلاحطلب احساس میکند ســنتهای قدیمی یهود دیگر کهنه شــده و بایــد آنها را با مســائل روز تطبیــق داد، ازجمله اینکه به همســران ســایر ادیان اجازه داده شود یا از ابزارهای موســیقی و میکرفون و برق در نیایش روز شنبه استفاده شــود و حتی به زنان باید اجازه داده شود نیایشها را برگزار کنند. همه اینها در بین ارتدوکسها ممنوع اســت. آنها احساس میکنند زنان نجس بــوده و ازدواجها با غیریهودیان باعث کاهش جمعیت آنان میشــود. اسرائیل به لحاظ قانونی بــا تحریمهای این مذهــب ارتدوکس کنار میآید؛ بهگونهای که کاهنان یهودی نقش مؤثری در زندگی مردم و سیاســت دارند. آنها در انتخابات شــرکت میکنند و از طرفدارانشــان میخواهند به آنهــا رأی بدهنــد. آنها مخالفان خــود را کافر میپندارنــد و میگویند از شــریعت یهودی خارج شــدهاند. آنها همچنیــن با حضور زنــان مخالف هســتند و در وســایل حملونقل عمومی طرفدار جدایی زن و مرد هســتند. آنهــا میگویند جوانان مذهبی نباید به ســربازی برونــد بلکه باید دروس دینی خــود را تکمیل کنند. جالــب اینکه برخلاف همه این تعهدات دینی، بیشترین جرائم اخلاقی در بین محافل ارتدوکس اتفاق میافتد؛ بهگونهای که تجاوز جنســی به کودکان یا تجاوز کاهنان به زنان و دختران جوان، بســیار شایع اســت. آمارها نشان میدهد کــه از هر هفت کودک یهــودی، یکی در معرض آزارهای جنســی قرار گرفته است. پلیس تاکنون دهها نفر از افــراد متدین را به همین اتهام بازداشــت کرده است. تعدادی از خاخامها هستند که به تجاوز جنسی در مدارس دینی دخترانه متهم شدهاند. پلیس اسرائیل معتقد است حجم جرائم خیلی بیشتر است؛ زیرا خاخامها چنین جرائمی را پنهان میکنند یا به شــیوههای مخفی، بدون اینکه پلیس متوجه شود، قضایا را حلوفصل میکنند.

ادلسون که بزرگترین کمککننده اصلاحطلب و طرفدار شهرکسازی اســت، بهتازگی از نتانیاهو فاصلــه گرفته اســت؛ زیرا او به وعــده خود برای نیایــش همزمان زن و مــرد در برابر دیوار ندبه وفا نکرد. گفته میشــود ادلســون روزنامــهای به نام «اســرائیل امروز» تأسیس کرد تا از نتانیاهو در برابر روزنامههای چپ و میانه حمایت کند. واقعیت این اســت که نبرد بین این دو مذهب، هنوز تمام نشده اســت. جریان اصلاحطلب خارجی هنوز آنچنان که باید از ســلاح مالی و سیاســی خود اســتفاده نمیکند. آنهــا تنها تهدید به توقــف حمایتهای بینالمللــی و تحریم اســرائیل و توقف کمکهای مالی کردهاند. میدانیــم در نهایت غلبه با آنهایی اســت که در آن ســوی مرزهــا زندگــی میکنند. نتانیاهو از ســویی با اتهامهــای مختلف مربوط به فســاد روبهروست که میتواند به لحاظ سیاسی او را غرق کند. منبع: الخلیج

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.