از اپرای خیام تا یکدقیقه و 13 ثانیه

Shargh - - هنر -

ســرانجام روز اجرای اپرای عروســکی خیــام مشــخص شــد و بهزودی با حضور رضا بهبودی، الهام کردا، پانتــهآ بهرام، ســیما تیرانداز و لادن مستوفی نمایشهای تازهای در تهران اجرا خواهد شد.

خیام

اپرای عروســکی «خیــام» از ۲۵ تیرمــاه اجــرای عمومی خــود را در تالار فردوســی بنیاد فرهنگی و هنری رودکی آغاز میکند. اپرای عروســکی «خیام» بهعنــوان جدیدتریــن پروژه گروه تئاتــر «آران» مجوز اجرای خود را از شــورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی دریافت کرد. بهروز غریبپور زمان آغــاز اجرای عمومی اپرای عروســکی «خیام» را ۲۵ تیرماه اعام کرد.

اگه بمیری...

رضــا بهبــودی و الهام کــردا در نمایش «اگه بمیری...» به کارگردانی ســمانه زندینــژاد به ایفــای نقش میپردازند.

به گــزارش روابطعمومی و امور بینالملــل تماشــاخانه ایرانشــهر، نمایــش «اگــه بمیــری...» نوشــته فلوریــان زلر، بــا کارگردانی ســمانه زندینژاد و بــه تهیهکنندگی مهرداد بهاءالدینی از اول مرداد در سالن دکتر ناظرزادهکرمانی مجموعه ایرانشــهر اجرای عمومی خــود را آغاز میکند. از دیگر عوامل ایــن نمایش میتوان به شــیما میرحمیــدی، طراح صحنه و لباس، آنکیــدو دارش، طراح صدا، فراز اســکندری، طراح ویدئو، صادق زرجویان، طراح پوستر و تیزر و مهدی آشنا، عکاس اشاره کرد. گروه اجرائی نمایش «اگــه بمیری...» ایــن روزها تمرینهای خود را بــرای آغاز اجرای عمومی این اثر سپری میکند.

از پشت پلکهای نیمهباز

نمایــش «از پشــت پلکهــای نیمهباز» به نویســندگی و کارگردانی ســلیم باشــکوه از هجدهــم تیرماه میزبــان تئاتردوســتان در تئاتر باران میشــود. نمایش «از پشت پلکهای نیمهباز» به نویســندگی و کارگردانی سلیم باشکوه از ســاعت 17 یکشنبه، هجدهم تیر اجــرای عمومی خود را در تماشــاخانه باران آغاز میکند. در خاصه داســتان این اثر آمده اســت: «از پشــت پلکهای نیمهباز» معمای خاموش انســان معاصر است که در تنهایی ناخواســته خود غرق شــده و این سرگشــتگی گزارههایی را در ذهن او پدید آورده که ســودمندی، حرکت و آرامش را از او گرفته است تا نتواند به ســازوکاری درســت بــرای حیات خود دست یابد». این نمایش با بازی کیانوش خانمحمدی، سوده ازقندی، ساناز نامدوست، محمد طایفه، حامد نوبخــت، رضا برزن، مائــده قدیری و احسان امیری تا ششم مرداد هرشب به مدت یک ســاعت برای مخاطبان خود در سالن باران به نمایش گذاشته میشود. عاقهمندان به تماشای این اثر میتواننــد برای خریــد بلیت «از پشــت پلکهای نیمهباز» از ســایت تیوال اقدام به تهیه بلیت کنند.

یکدقیقه و 13 ثانیه

همچنیــن از اول مــرداد نمایش «یکدقیقــه و 13 ثانیــه» نوشــته محمــد چرمشــیر و بــه کارگردانــی شــهرام گیلآبادی با نگاهی مســتند به زندگی زنان کارتنخواب در ســالن ســمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر روی صحنــه مــیرود. بــه گــزارش روابطعمومــی گــروه، ایــن نمایش تعاملی کــه در دو زمان ۲0:30 و ۲۲ از یکــم تا بیســتویکم مــرداد روی صحنه میرود، قصه زندگی چهار زن کارتنخواب اســت که با بازی پانتهآ بهرام، لادن مســتوفی، سیما تیرانداز و مینا دریس در شیوهای تعاملی و با مشــارکت فعال تماشاگر روی صحنه خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.