خندوانه؛ خنداننده نشد!!!

Shargh - - هنر -

خندوانه با رویکردی متفاوت بــه خندیدن و خنداندن و نگاهــی طنزگونه به برخــی معضات اجتماعی وارد تلویزیون شــد و شبکهای را که تار عنکبوت بسته بود به نوعی متحول کرد. در ابتدا عناصر زیــادی به جذابیت برنامه جهت میدادند که مهمترین آنها شــخصیت جنابخــان با ویژگیهای منحصربهفرد بود؛ شــخصیتی که بســیاری از تابوهای تلویزیون را شکســت و چون در قالب یک عروسک معرفی شده بود، بهظاهر مشــکلی در این زمینه ایجاد نمیکرد! تاکشوهای جذابی را توســط میهمانانی ارائه میداد که شــاید تا آنموقع بــه هیچ برنامه تلویزیونی دعوت نشــده بودند یا در زمینههــای متفاوتتری به بحث و گفتوگــو میپرداختند و رفتهرفتــه چهرههای مطرحــی از بازیگران و ورزشــکاران و... هم به برنامه دعوت شدند که این اواخر ورود چهرههای دمدستی از جذابیت برنامه بهشدت کاست. این برنامه همه مناسبتهای ملــی و مذهبی و تمامی اتفاقهایی که به صورت ناگهانی در کشــور رخ میداد را با محتوایی مربوط به آنچه پیش آمده بود، به وسیله اتاق فکر نسبتا قوی خود پوشش میداد. رواج نیکوکاری و مهربانی اینبار در پایان هر برنامه با قولگرفتن از میهمان آن شب و انجام یک حرکت متفاوت که سبب خشنودی یک یا چند نفر میشد نیز از نکات مثبت این برنامه بود.

اما خندیدن به هر قیمتی و به هر مســئلهای اصا کار جالبی نیســت. عوامل اجرائــی برنامه با گرفتن خندههای زورکی از تماشــاچیان داخل اســتودیو ســعی در ایجاد فضایی متفاوت را داشــتند و دارنــد که البته خندانــدن مــردم در این برهه از زمان و با وجود مشــکات بســیاری که گریبانگیرش هســتند، بسیار کار سختی است و این اصرار برای خندههای زورکی سطح سلیقه و ذائقه مخاطب را بهشدت پایین میآورد.

بههرترتیب خندوانه چند فصل را با تغییراتی که عوامل برنامه سعی میکردنــد به جذابیت کار بیفزایند، جلو آمد هرچند در این وادی بســیار سینوســی و ناموفق هــم عمل کرد. خندوانه بــرای جلوگیری از تکرار و بهترشــدن راههای مختلفی ازجمله مســابقه لباهنــگ، خانواده باحال، آوردن عروســکهای جدید و فستیوال اســتندآپ کمدی را امتحان کرد. این روزها نیز شــاهد نوعی استعدادیابی در قالب «خنداننده شو» هستیم کــه تقلیدی از برنامههای آن طرف آبی اســت! اینکه بالاخره چه زمانی قرار اســت رگ خاقیت برنامهســازان ما بالا بزند و از حجم برنامههای تقلیدی تلویزیون ملی کم شــود، خود سؤالی اســت که امیدوارم خیلی زود به جواب برسیم!!!

برنامــه اســتعدادیابی آمریــکا ‪America got talent(‬ ،) برنامــه استعدادیابی کشورهای عربی ‪Arab got talent(‬ ،) برنامه صدا Voice() و برنامــه ‪X Factor(‬ ) ازجملــه برنامههای اســتعدادیابی در زمینههای متفاوت هنری در کشــورهای مختلف هســتند که با داوران بسیار قوی و با تخصص مربوطه اجرا میشوند. این برنامهها بهگونهای عمل میکنند که دارای خروجیهای بســیار موفق از افراد منتخب هستند که آنها بعد از مدتی یکی از بهترینها در زمینهای که شــرکت کرده بودند، میشوند. چنیــن برنامههایی که از تیمهای قوی برنامهســازی تشــکیل شــدهاند، توانســتهاند در راستای کمک به کشف، پرورش و هدایت استعدادها قدم بردارند و با نشــاندادن شــیوههای متنوع در ارائه استعداد افراد جامعه سالهاســت که در جذب مخاطب در سراســر جهان بسیار موفق عمل کردهاند.

برنامه خنداننده شــو نیز در برنامه خندوانه در راستای استعدادیابی، استندآپ کمدیهایی را به اجرا میگذارد که اجراکنندگان از بطن جامعه انتخاب شدهاند. تا اینجای کار شاید بسیار هم خوب باشد چراکه فرصتی را بــرای افرادی فراهم کرده که ممکن اســت تاکنون چنیــن امکانی را نداشــتهاند و به دنبال ســکوی پرتابی بــرای عرض انــدام بودهاند. اما چگونگی انتخاب و اینکه واقعا این افراد دارای چنین استعدادی هستند یا نه )به طور مثال در انتخاب بانوان شــرکتکننده که به نظر میرســد فقط همین تعداد بودهاند و قدرت انتخاب دیگری در ظاهر وجود نداشته است( و تقلید از برنامههای خارج از ایران که هر چند نفر زیر نظر یکی از هنرمندان تمرین میکنند، مسائل نخنماشدهای هستند و نوعی رفیقبازی در انتخاب داورها مشــاهده میشــود که چندان خوشــایند نیست! اکثر سوژههای اجرائی این افراد جذابیت نمایشی ندارد و در اجرا هم بهشدت ضعیف اســت بهطوریکه گاهی مجبور شــدهاند بــرای جذب مخاطب از شــوخیهای مبتذل اســتفاده کنند. این در حالی است که کمدینهای دعوتشــده که در فصلهای گذشــته این برنامه هم حضور داشــتند با اجراها و سوژههای تکراری در این فصل حوصله تماشاگر را سر میبرند.

همچنین این برنامه با جذب اسپانسرهای متعدد که بسیار گلدرشت تبلیغ میشــوند و در ظاهر به کسی هم در چگونگی و چرایی آن پاسخی نمیدهند، به نوعی وقت برنامه را پر میکنند.

برنامه «90» نزدیک به ۲0 سال است که در آنتن تلویزیون خودنمایی میکند؛ برنامهای ورزشــی که با وجود اینکه فقط بــه فوتبال میپردازد اما هر ســال بهعنــوان پربینندهتریــن، بهترین و تریــن و ترینها انتخاب میشود. این خاقیت تیم ســازنده و هوش سرشار عادل فردوسیپور در برنامهســازی اســت که اجازه ندادهاند بعد از این همه سال این برنامه دچار افت شده و مخاطبان خودش را از دست دهد.

اما خندوانه بهشدت دچار افت محتوا، اجرا، خاقیت و جذب مخاطب شده است. باید دســت به کار شود و برای نجات خودش بجنبد. شاید با تغییر اتاق فکر و تزریق افراد متخصص و متبحر، خاق و طناز بتواند خود را از ورطــه تکرار خاص کند و به روزهای اوج برگردد. در غیراینصورت باید بهجرئت گفت: خداحافظ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.