ایستخندهای محبوب خندوانه

Shargh - - هنر - علی رزاقیبهار . پژوهشگر حوزه تلویزیون

خیلیهــا خندوانــه را بهترین برنامــه تلویزیونی ســالهای اخیر رسانه ملی و برخیها هم این برنامه را مدل کپی برنامههای تلویزیونهای غربی میدانند. امــا خندوانه با تلفیق مدل غربــی و طراحی داخلی تبدیل به خندوانهای شــده که جدا مورد توجه است و ببیندگانی پروپاقرص دارد که این برنامه را از دست نمیدهند.

ایســتخند یا کمدی ایســتاده یا همان استندآپ کمدی قســمت مهمی از این برنامه اســت که نقش قابلتوجهی در جذب مخاطــب دارد؛ مخاطبهای ســرگردان در شــبکههای ماهوارهای کــه اتفاقا این ایســتخندها را بــر برنامههای معمــولا بیکیفیت رسانه ملی ترجیح میدهند.

جیم کری، مستر بین و رابین ویلیامز از معروفترین کمدینهایی هســتند که با هنرمندی آنها این سبک از اجرا طرفداران بســیاری در جهان پیدا کرد و به شکل حرفــهای در ایران با خندوانه ســبک جدیدی در این ژانر معرفی شــد. اجراهــای امیرمهــدی ژوله، امیر کرباییزاده، مهران غفوریان و دیگر هنرمندان باعث شــد اســتندآپ به شــکل برنامهای برای اولین بار از رسانه ملی پخش شود.

طراحی مدل مســابقه گروههای خنداننده شــو با مدل برنامه اســتیج در نحوه اجرا باعث شــد نبود جنابخان، عروسک محبوب این برنامه، کمتر به این برنامه آســیب برســاند و بتواند تا حدودی مخاطبان پرشمارش را نگاه دارد.

انتقادهــای اجتماعــی در ایــن اجراها بــه زبان فکاهی یک اتفاق مهم دیگری اســت که بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفته اســت و آغــازی در نحوه اجــرای اســتندآپها بود. بــا این تفاســیر باید گفت ایســتخندهای محبوب خندوانه بهشــدت محبوب است و باید به رامبد جوان و شبکه نسیم آفرین گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.