نشان درجهیک هنری برای لالاییخوان قشقایی

Shargh - - هنر -

پروین بهمنی - لالاییخوان پیشکسوت قشقایی و پژوهشگر، گفت: «سرانجام نشان درجهیک هنری را به من دادند». این هنرمند پیش از این، نشــان درجه دو هنری را در بخش «پژوهش» گرفته بود و اینبار نشان درجهیک را که معادل دکتراست، برای آواز دریافت کرده. این موسیقیدان و پژوهشگر متولد ســال 13۲۸ در ایل قشقایی است. او کودکی خود را در ایل گذراند و ســالها بهعنوان آموزگار در مناطق مختلف عشایری استان فارس خدمت کرد. بهمنی در چند دهه اخیر، در انتشار کتابهایی مانند «داستانها و حکایتها و افســانههای اقوام ترک»، «ایــران ترکلر»، «جغرافیای محیط عاشقی ترکان ایران » و چند کتاب دیگر همکاری داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.